Krav til rapportering

Prosjekter som har fått tildelt midler fra prisreguleringsfondet må utføre rapportering til Konkurransetilsynet:

Skriftlig halvårsrapport
Tilskuddsmottakere skal halvårlig inngi skriftlig rapport til Konkurransetilsynet om status og progresjon i det aktuelle tidsrommet.

Årlig presentasjon
Tilskuddsmottakere skal årlig rapportere gjennom presentasjon på arrangement i regi av Konkurransetilsynet, evt. etter avtale gjennom eksternt åpent arrangement.

Sluttrapport
Sluttrapport skal oversendes Konkurransetilsynet ved prosjektets ferdigstillelse. I sluttrapporten skal det fremgå om prosjektet er fullført i samsvar med fondets formål, opprinnelig prosjektbeskrivelse, samt hvordan midlene er benyttet. Revisorbekreftet sluttregnskap skal inkluderes i sluttrapporten.

Prosjektets sluttprodukt
Innen prosjektets avslutning skal prosjektansvarlig gjøre sluttprodukt tilgjengelig for elektronisk utgivelse i Konkurransetilsynets working paper serie på kt.no.

Rapportering av avvik
Avvik fra gjennomføring av prosjektet slik det er beskrevet i søknaden med vedlegg skal meddeles Konkurransetilsynet så raskt som mulig.

Tilbake til hovedside om forskningsmidler >>

Sist endret: