Europakommisjonens hvitbok om forslag om endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger

Europakommisjonen gjennomfører nå en høring om forslag til endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger. Høringsfrist til Kommisjonen er 19. september.

Kommisjonens hvitbok inneholder to hovedpunkter med forslag til endringer. For det første foreslås det en endring i fusjonsforordningen, ved at det åpnes for muligheten til å gripe inn mot minoritetserverv. For det andre foreslås det endringer i reglene for overføring av saker mellom Kommisjonen og nasjonale konkurransemyndigheter.

For nærmere informasjon om høringen, se

 

Som ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 19. september 2014.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet.

Sist endret: