Høring - EU-kommisjonens forslag til endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger

Europakommisjonen gjennomfører nå høring om forslag til endringer i reglene for kontroll med foretakssammenslutninger.

Høringen er en oppfølgning av Kommisjonens hvitbok 9. juli 2014 om behovet for revisjon av fusjonskontrollforordningen. Enkelte av forslagene i hvitboken følges ikke opp. Dette gjelder blant annet muligheten til å gripe inn mot minoritetserverv. Samtidig som deler av hvitboken ikke følges opp vurderer Kommisjonen nå om det er behov for andre endringer i gjeldende fusjonsregler enn det som er behandlet i hvitboken, herunder behovet for revisjon av jurisdiksjonsreglene.

For nærmere informasjon om høringen, se:

Europakommisjonens pressemelding og nettside om høringen

Som ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 30. november 2016.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at høringsfrist til Kommisjonen er 13. januar 2017.

Sist endret: