Høring - EU-kommisjonens forslag til forlengelse av gruppefritaket for linjefart

EU-kommisjonen publiserte 27. februar 2014 forslag til forlengelse av gruppeunntaket for visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) – kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009. Forordningen gir på visse betingelser gruppeunntak fra forbudet i TFEU artikkel 101 nr. 1 for konsortier mellom linjerederier. Forordningen utløper 25. april 2015. Kommisjonen foreslår å forlenge forordningens anvendelsesperiode med fem år – til 25. april 2020.

For nærmere informasjon om høringen se

Konkurransetilsynets høringsbrev >>

Kommisjonens side om høringen >>

Som et ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 24.mars 2014.

Interesserte kan også sende sine merknader direkte til Kommisjonen, med kopi til Konkurransetilsynet.

Sist endret: