Høring om Kommisjonens meddelelse COM (2014) 453. Ten yars of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievement and Futura Perspectives

Europakommisjonen vedtok 9. juli 2014 en meddelelse, Ten years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Futura Perspectives.

Kommisjonens meddelelse omhandler behovet for harmonisering av nasjonal håndhevingskompetanse på EU/EØS-nivå, samt hvorvidt det bør gjøres endringer i forordning 1/2003 for å sikre tilstrekkelig grad av uavhengighet for nasjonale konkurransetilsyn.

For nærmere informasjon om Kommisjonens meddelelse, se Europakommisjonens side.

Som ledd i norske konkurransemyndigheters deltakelse i revisjonsprosessen, ber Konkurransetilsynet interesserte parter om å gi innspill til tilsynet innen 1. november 2014.

Sist endret: