Kontaktperson

Jan Gaute Sannarnes
Økonomisk stab

Telefon: 55 59 75 34
Epost: jgsa@kt.no

Masteroppgåve

Konkurransetilsynet deler kvart år ut pris til mastergradstudentar i samfunnsøkonomi og rettsvitskap. Den beste masteroppgåva innan kvart av dei to fagområda vert premiert med 25 000 kroner. Målet med konkurransen er å auke interessa for konkurranseøkonomi og konkurranserett blant studentar, og å utvikle nettverket mellom akademia og tilsynet.

For studentar i rettsvitskap må oppgåva handle om eit tema innan norsk og/eller internasjonal konkurranserett. I samfunnsøkonomi må oppgåva ta føre seg konkurranseøkonomiske problemstillingar, som for eksempel korleis marknader fungerer, verknader av konkurransereguleringar eller effektar av offentlege tiltak.

Påmelding
I årets konkurranse skal masteroppgåva vere levert inn i undervisningsåret 2016–2017 (det vil seie ikkje seinare enn 1. september 2017), og må vere ein del av eksamen til mastergrad med minst 30 studiepoeng.

Det er ei føresetnad for å delta i konkurransen at Konkurransetilsynet kan gjere oppgåva tilgjengeleg på tilsynet si nettside utan honorering utover premien.

Masteroppgåva skal sendast til post@konkurransetilsynet.no saman med kontaktinformasjon.

Vurdering
Oppgåvene vert vurderte av ein jury med juridisk direktør og sjeføkonom i Konkurransetilsynet, og to eksterne jurymedlemer innan jus og økonomi.

Sjå forslag til tema for masteroppgåve >>

Sjå liste over tidlegare prisvinnarar >>

Sist endret: