Foretakssammenslutning.jpg

Merke- og begrunnelsesplikt

Når det foreligger taushetsplikt for opplysninger i melding skal dette merkes og begrunnes. Fristene for Konkurransetilsynets saksbehandling av fusjoner og oppkjøp  begynner ikke å løpe før eventuelt taushetsbelagte opplysninger er  merket og Konkurransetilsynet har mottatt en tilstrekkelig begrunnelse  for taushetsplikt.

 

Merke- og begrunnelsesplikt for taushetsbelagte opplysninger >>

Behandling av Melding om foretakssammenslutning

Kunngjøring av Melding på Internett Konkurransetilsynet kunngjør alle mottatte Meldinger om foretakssammenslutninger på Internett - se Meldte foretakssammenslutninger under behandling.

Når en Melding er kunngjort på Konkurransetilsynets nettside, bekrefter dette at Meldingen er mottatt. Kunngjøringen viser hvilken dato Meldingen er registrert mottatt.

Konkurransetilsynet sender ikke ut brev med bekreftelse på at en Melding er mottatt.

Konkurransetilsynets saksbehandling
Konkurransetilsynet må senest innen 15 virkedager etter at Meldingen er mottatt informere melderne dersom tilsynet finner at kravene til Melding ikke er oppfylt. Dersom Meldingen er mangelfull, løper fristene som følger nedenfor fra første virkedag etter at de manglende opplysningene er mottatt, jf. forskrift 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv. § 1 andre ledd.

Konkurransetilsynet må innen 25 virkedager fra Meldingen er mottatt, varsle at vedtak kan bli aktuelt, jf. lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 20 annet ledd. I varselet må Konkurransetilsynet vise at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen eller ervervet som nevnt i § 16 a vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål.  Gis ikke slikt varsel, kan Konkurransetilsynet ikke gripe inn etter § 16 eller § 16a.

Dersom melderne fremsetter forslag om avhjelpende tiltak innen 20 virkedager fra Meldingen er mottatt, forlenges Konkurransetilsynets frist med 10 virkedager. Dersom forslag fremsettes innen fristen kan Konkurransetilsynet innen 35 virkedager fra Melding ble mottatt fatte vedtak om inngrep som tillater foretakssammenslutningen på de vilkår partene har foreslått, eller begrunne i et varsel hvorfor disse tiltakene ikke er egnet til å avbøte konkurranseproblemene foretakssammenslutningen kan føre til.

Konkurransetilsynet må snarest mulig, og senest innen 70 virkedager fra Meldingen ble mottatt, fatte vedtak som stadfester fremsatt forslag om avhjelpende tiltak fra melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak. Dersom melderne fremsetter forslag om avhjelpende tiltak senere enn 55 virkedager fra Meldingen er mottatt, forlenges Konkurransetilsynets frist med tilsvarende antall virkedager. Forslaget til forbudsvedtak forelegges partene til uttalelse med en frist på 15 virkedager. Konkurransetilsynet må treffe sitt vedtak innen 15 virkedager fra tilsynet har mottatt partenes uttalelse. Dersom det er fremsatt et tilbud om avhjelpende tiltak etter at Konkurransetilsynet har lagt frem begrunnet forslag til forbudsvedtak, kan fristen for å treffe vedtak forlenges med 15 virkedager. Forslag om avhjelpende tiltak anses ikke som fremsatt før forslag til offentlig versjon av forslaget er inngitt. Fristene for Konkurransetilsynets saksbehandling begynner ikke å løpe før Konkurransetilsynet har mottatt en offentlig versjon av dokumentene.

Et vedtak om inngrep kan påklages innen 15 virkedager. Konkurransetilsynet skal bringe klagen inn for departementet senest 15 virkedager etter at den er mottatt. Departementet må treffe vedtak i klagesaken innen 60 virkedager etter at klagen er mottatt. Bestemmelsene om fristavbrudd i konkurranseloven § 20 sjette ledd gjelder tilsvarende for departementets saksbehandlingsfrister. Ved klage over vedtak etter § 16 annet ledd kan departementets vedtak bare gå ut på å oppheve eller stadfeste Konkurransetilsynets vedtak. For øvrig gjelder reglene om klage i forvaltningsloven 4 kapittel VI så langt de passer.

Dersom departementet opphever et vedtak etter § 16 annet ledd fordi foretakssammenslutningen ikke kan føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen, er saken endelig avgjort. Ved en oppheving på annet grunnlag kan Konkurransetilsynet fatte et nytt vedtak etter § 20 første ledd. Bestemmelsene i § 20 annet og tredje ledd gjelder ikke. Tilsynet må snarest mulig og senest innen 45 virkedager fra vedtaket ble opphevet fatte vedtak om inngrep som tillater foretakssammenslutningen på vilkår foreslått av melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak. Dersom melderne fremsetter forslag om avhjelpende tiltak senere enn 35 virkedager fra opphevingen av vedtaket, forlenges Konkurransetilsynets frist tilsvarende. Bestemmelsene i § 20 fjerde til syvende ledd gjelder for øvrig så langt de passer.

Fristene for Konkurransetilsynets eller departementets saksbehandling slutter å løpe dersom noen av de involverte foretak etter å ha mottatt skriftlig krav om å gi opplysninger innen en bestemt frist, ikke oppfyller kravet. Kravet anses ikke som oppfylt før Konkurransetilsynet har mottatt en offentlig versjon av dokumentene. Partene skal informeres om at fristen har sluttet å løpe. Fristen begynner å løpe igjen når Konkurransetilsynet eller departementet mottar de etterspurte opplysninger.

Dersom Konkurransetilsynet finner at det ikke foreligger grunnlag for inngrep etter § 16 eller § 16a, skal melderne opplyses skriftlig om at saken henlegges. I saker hvor Konkurransetilsynet har varslet at inngrep kan bli aktuelt, skal underretningen kort angi hvorfor det ikke foreligger grunnlag for inngrep.

Mer informasjon
Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets videre behandling av saken kan rettes til saksbehandler. Ta kontakt på e-post post@konkurransetilsynet.no for kontaktinformasjon til saksbehandler.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør