Kryptert e-post

Dokumenter som inneholder forretningshemmeligheter kan sendes som kryptert e-post til og fra Konkurransetilsynet.
 
Hvordan sende og motta kryptert e-post >>

Merke- og begrunnelsesplikt

Når det foreligger taushetsplikt for opplysninger i melding skal dette merkes og begrunnes. Fristene for Konkurransetilsynets saksbehandling av fusjoner og oppkjøp begynner ikke å løpe før eventuelt taushetsbelagte opplysninger er merket og Konkurransetilsynet har mottatt en tilstrekkelig begrunnelse for taushetsplikt.

Merke- og begrunnelsesplikt for taushetsbelagte opplysninger >>

Informasjon om meldeplikten

Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til Konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger.

  • Det er pålagt å melde foretakssammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig.
  • Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge.

 

Enkelte typer foretakssammenslutninger som er lite egnet til å påvirke konkurransen, kan inngis ved en forenklet melding, selv om transaksjonen overstiger nevnte terskelverdier. For mer informasjon om hvilke transaksjoner som er underlagt forenklet meldeplikt, se Konkurransetilsynets retningslinjer for forenklet melding.

Standard saksprosess:

Klikk for større bilde >>

Foretakssammenslutninger som er unntatt fra meldeplikten etter konkurranseloven § 18 annet ledd, og erverv av andeler i foretak som nevnt i konkurranseloven § 16 a, kan meldes frivillig til Konkurransetilsynet for å avklare om det er aktuelt med inngrep.

Konkurransetilsynet har hjemmel til å pålegge meldeplikt for en foretakssammenslutning under terskelverdiene, dersom tilsynet har rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes eller dersom andre særlige hensyn tilsier at tilsynet undersøker saken nærmere, jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet.

Videre gir konkurranseloven § 24 Konkurransetilsynet hjemmel til å pålegge opplysningsplikt "for å kunne utføre sine gjøremål etter loven". Ifølge forarbeidene[1] kan enhver pålegges en løpende plikt til å opplyse om endringer eller nye forhold. Opplysningsplikten gjelder alle typer saker, herunder kontroll med foretakssammenslutninger.

Hvem skal melde?
Fusjon: Hvis to eller flere bedrifter fusjonerer, må det sendes felles melding.
Oppkjøp: Bedriften eller bedriftene som får kontroll i en annen bedrift, skal sende melding.

Meldeplikt og gjennomføringsforbud
Det er opp til partene selv å bestemme når de vil gi tilsynet Melding om foretakssammenslutningen, så lenge partene ikke har begynt å gjennomføre foretakssammenslutningen. Det er imidlertid forbudt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp som er meldepliktige etter konkurranseloven, før Konkurransetilsynet har behandlet saken. Gjennomføringsforbudet gir dermed en oppfordring til å melde foretakssammenslutningen så tidlig som mulig. Foretakssammenslutningen må imidlertid kunne beskrives konkret nok til at Konkurransetilsynet anser at meldingen tilfredsstiller innholdskravene.

Hvilke opplysninger må gis?
I meldingen må det gis informasjon om selve fusjonen eller oppkjøpet. I tillegg må det beskrives hvilke markeder som blir berørt, og gis informasjon om bedriftene som er involvert.

Regelverk og retningslinjer

 

Mer om foretakssammenslutninger

----------------------------------------------------------------

[1] Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) side 144 og 235, og Prop. 75 L (2012-2013) side 72.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør