Arkiv over mottatte meldinger

Lover og forskrifter

Forklaring til oversikten

Listen viser meldinger om foretakssammenslutninger som er mottatt. Meldinger publiseres ikke før offentlig versjon av innsendte dokumenter er mottatt.

 

Konkurransetilsynet har mulighet til å pålegge foretak å sende inn en melding om foretakssammenslutning, dersom tilsynet finner rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes. Et slikt pålegg må gis innen tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet. Meldinger som er pålagt men ikke mottatt ennå, vises også i listen, men uten mottakelsesdato.

Meldinger under behandling

Virksomheter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskap. I konkurranseloven blir begrepet foretakssammenslutning benyttet.

Det er forbudt å gjennomføre en foretakssammenslutning før Konkurransetilsynet har fått melding og har behandlet saken.

Les mer om plikten til å melde foretakssammenslutninger >>

Veileder til saksbehandling ved kontroll med foretakssammenslutning >> 

Meldte foretakssammenslutninger under behandling:

Innkomne meldinger under behandling
Tittel Melding mottatt
St1 Norge AS - Statoil Fuel & Retail Marine AS
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør