Konkurransetilsynets personvernerklæring for eksterne

Behandling av personopplysninger i Konkurransetilsynet.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, vil Konkurransetilsynet behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Konkurransetilsynet ved Lars Sørgard.  Kontaktinformasjonen til Konkurransetilsynet er:

Adresse: Postboks 439 Sentrum

E-post: post@kt.no

Telefon: 55 59 75 00

Organisasjonsnr.: 974 761 246

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Konkurransetilsynets personvernombud Lorna Fredriksen på mailadresse lofr@kt.no eller på telefonnr. 55 59 76 48. 

1. Hvilke personopplysninger samles inn, og hva er formålet

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formål angitt her: 

A. Personopplysninger via www.konkurransetilsynet.no


Tjenester på konkurransetilsynet.no:

Tips oss om brudd på konkurranseloven: Du kan tipse om brudd på konkurranseloven via skjema, telefon eller e-post. Det er valgfritt å oppgi personopplysninger. Tips vil bli vurdert av saksbehandler.  Konkurransetilsynet har taushetsplikt om identiteten til den som tipser om brudd på konkurranseloven §10 og §11.

Tips oss om fusjoner og oppkjøp: Du kan tipse om fusjoner og oppkjøp som kan være konkurranseskadelige. Det er valgfritt å oppgi personopplysninger. Tips vil bli vurdert av saksbehandler.

Send klage: Du kan sende en klage på konkurranseskadelig adferd via skjema, telefon eller e-post.

Kontakt oss: Du kan kontakte Konkurransetilsynet via skjema på nettside, telefon eller på e-post. I skjemaet kan du registrere navn og epost eller telefon. Skjema blir fordelt til avdeling/saksbehandler som behandler og besvarer din forespørsel. Ingen innsendt informasjon via skjema lagres i publiseringssystemet for konkurransetilsynet.no.

Påmelding til kurs: Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift.

Nettstatistikk: Konkurransetilsynet benytter Google Analytics og Siteimprove til å generere statistikk om antall besøk på kt.no. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Avidentifiserte opplysninger kan ikke spores til den enkelte bruker. Formålet er å utarbeide statistikk som Konkurransetilsynet bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, og hvilken nettleser brukerne benytter.

KT drifter egne nettsider, og trafikk logges i driftsøyemed for å hindre uønsket trafikk og motvirke dataangrep. 

B. Nyhetsvarsel

Vi bruker Outlook for utsendelse av nyhetsvarsel til journalister, advokater og andre som ber om å få nyhetsvarsel fra Konkurransetilsynet. 

C. Sosiale medier

Konkurransetilsynet har kontoer på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. Konkurransetilsynet bruker sosiale medier til sitt informasjons- og påvirknings arbeid om Konkurransetilsynets viktige samfunnsoppdrag. I kanalene formidler vi aktuelle saker om konkurransetilsynets virksomhet og virke, faglige oppdateringer, ledige stillinger og arrangementer. 

Konkurransetilsynet viser til respektive tjenesters personvernpolicy. 

D. Spørreundersøkelser

Avdelingsdirektør for aktuell fagavdeling har det daglige ansvaret for Konkurransetilsynets spørreundersøkelser. Konkurransetilsynet bruker Respons analyse til å gjennomføre undersøkelsene, og har inngått databehandleravtale i denne forbindelse. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Konkurransetilsynet vil ikke dele personopplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Konkurransetilsynet eller Respons analyse samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Konkurransetilsynet identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Respons Analyse til å sende ut undersøkelsen, din e-postadresse vil i så fall bli delt med Sendgrid. 

E. Besøksystem

Når du besøker Konkurransetilsynet, må du registrere deg inn i felles resepsjon i Zander Kaaesgt via besøkssystemet Visitor levert av Visitor Systems AS. Her registrerer du ditt navn og personen som du skal besøke, og eventuelt mobilnummeret ditt dersom du ønsker at systemet skal "huske" deg ved neste besøk. Informasjonen du registrerer lagres i 1 år før den slettes. 

F. Kameraovervåkning

Det er montert kamera på utsiden av bygget i Zander Kaaesgt. 7. KLP som eier bygget, lagrer bilder fra kameraene etter avtale med datatilsynet. Bilder kan benyttes i forbindelse med innbrudd, og slettes automatisk etter 8 dager. 

G. Rekruttering og ansettelser

Når du søker på en stilling på vår hjemmeside www.konkurransetilsynet.no gjøres dette via rekrutteringssystemet EasyCruit. Dette er et eksternt system i en skyløsning fra leverandøren Visma. For å søke på en stilling må du lage en profil med påloggingsinformasjon (brukernavn og passord). Alle personopplysninger du registrerer og dokumenter du laster opp, lagres i dette systemet under rekrutteringsprosessen og inntil ett år før de slettes, dersom du ikke har gitt samtykke til at du ønsker at vi beholder dette ytterligere.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven.

H. Kryptert epost

Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Alle foretak og privatpersoner har mulighet til å utveksle kryptert e-post med Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet sender kryptert post via Altinn til virksomheter, eller via CISCO Ironport til virksomheter og privatpersoner. Private bedrifter og privatpersoner som ønsker å sende kryptert epost til Konkurransetilsynet kan kontakte post@kt.no på forhånd for å avtale forsendelsesmåte. 

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Konkurransetilsynet deler personopplysninger med underleverandører slik det er beskrevet i punktene A-H, men ellers ikke. 

3. Saksbehandling og arkiv

Konkurransetilsynet bruker Public 360o arkiv- og saksbehandlingssystem med elektronisk journalføring  og elektronisk lagring av dokumenter. Public 360o leveres av Tieto AS, og følger offentlig standard (NOARK). Arkivleder er delegert det daglige forvaltningsansvaret for system og arkiv.  Respektive avdelingsdirektører er delegert ansvar for at den faktiske saksbehandlingen overholder regelverket.

Konkurransetilsynet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentligloven, konkurranseloven og arkivloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse  og annen relevant informasjon som framgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumenter kan inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Konkurransetilsynet opplysninger i medhold av lovhjemmel (konkurranseloven § 24).

Krav om innsyn som berører personopplysninger, behandles og besvares i henhold til offentleglova, forvaltningsloven, konkurranseloven og personopplysningsloven. Opplysninger som er nødvendige for behandling av klagesaker (klage på vedtak), vil bli overlevert til Konkurranseklagenemnda som er Konkurransetilsynets klageorgan.

Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel personopplysninger.

Konkurransetilsynet er pålagt å gjøre sin offentlige postjournal tilgjengelig for allmennheten på internett. Journalen er et register over alle inngående og utgående saksdokumenter, og gjøres tilgjengelig i eInnsyn, en felles database for statlige etater. Samordning av offentlige postjournaler er en tjeneste på internett som er allment tilgjengelig.

I offentlegforskrifta § 7, jf § 6 fjerde ledd, er spesifisert opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal. Personnavn skal ikke være søkbart når innførselen er eldre enn ett år. 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om  disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du ta kontakt med personvernombud Lorna Fredriksen i Konkurransetilsynet, lofr@kt.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende forespørsel til post@kt.no. Forespørselen må spesifisere hvilke opplysninger og/eller type behandling som etterspørres, hjemmel for rettigheten, samt din kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikker på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Konkurransetilsynet behandler personopplysninger med hjemmel i relevante lover eller basert på samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. 

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Endring av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger kan medføre forandring i informasjonen som er gitt her. Personvernerklæringen blir oppdatert fortløpende.

Sist endret: