Relevante myndigheter

Overordnet ansvar for drosjevirksomhet i Norge

Samferdselsdepartementet - har det overordnede ansvaret for løyveordningen og reguleringen av drosjemarkedet. Samferdselsdepartementet har blant annet ansvaret for yrkestransportloven med tilhørende forskrifter.

Regulering av drosjemarkedet: behovsprøving og opprettelse av sentraler mv. 

Fylkeskommunene - har det administrative ansvaret for løyveordningene, samt reglene for opprettelse av drosjesentraler.

 

Konkurranseregler og regler om prisregulering

- Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

- Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler

- Pristiltaksloven

- Konkurranseloven

 

Klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) - en offentlig nemd som gir rådgivende uttalelser om regelverket om offentlige anskaffelser. I tillegg behandler KOFA klager om ulovlige direkte anskaffelser.

 

Råd og veiledning om dine forbrukerrettigheter

Forbrukerrådet - interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

 

Tilsyn med næringsdrivendes markedsføring, standard kontraktsvilkår mv.

Forbrukertilsynet - et offentlig organ som jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.

 

Kontroll og godkjenning av drosjenæringens takstametre

Justervesenet  - direktorat med  ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk.

 

Øvrige henvendelser

Norges Taxiforbund - Taxiforbundet veileder sine medlemmer og gir faglige råd til drosjenæringen.

 

<< Tilbake til hovedside om drosje

 

 

Sist endret: