Ikrafttredelse

Moderniseringsdepartementet har besluttet at EØS-konkurranseloven av 2004 trer i kraft 19. mai 2005. Loven gir Konkurransetilsynet kompetanse til å håndheve EØS-avtalens forbud mot henholdsvis konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling i saker hvor samhandelen mellom Norge og andre EØS-land kan være påvirket.

EØS-konkurranseloven regulerer håndhevingen av EØS-avtalens konkurranseregler i Norge. EØS-konkurranseloven av 2004 erstatter loven med samme navn fra 1992. Den nye EØS-konkurranseloven ble vedtatt samtidig med ny konkurranselov i 2004. Sistnevnte lov trådte i kraft 1. mai 2004. Ikrafttredelsen av EØS-konkurranseloven av 2004 har blant annet vært utsatt i påvente av at den såkalte Moderniseringsreformen skulle tre i kraft i EØS. Samtidig som loven trer i kraft gjøres flere endringer i det tilhørende forskriftsverket.

Den nye EØS-konkurranseloven gir Konkurransetilsynet kompetanse til å håndheve EØS-avtalen artikkel 53 og 54 parallelt med EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen. I og med at forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling i konkurranseloven §§ 10 og 11 er nærmest identiske med EØS-avtalen artikkel 53 og 54, vil ikrafttredelsen ikke få store praktiske konsekvenser for Konkurransetilsynets håndheving.

Samordning mellom konkurransemyndigheter
Siden det nye regelverket legger til rette for større grad av samordning mellom konkurransemyndighetene, vil foretak i flere saker enn tidligere kunne forholde seg til én konkurransemyndighet. Det er meningen at EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen skal kunne konsentrere seg om de større sakene hvor flere land er involvert.

Da den nye EØS-konkurranseloven ble vedtatt våren 2004, og enkelte endringer ble gjort høsten 2004, foregrep man to omfattende reformer av konkurransereglene i EØS-avtalen:

• Gjennomføringen av EUs forordning 1/2003, den såkalte Moderniseringsreformen. Denne forordning medfører blant annet utvidede fullmakter for konkurransemyndighetene og regler som sikrer mer effektiv håndheving av forbudene mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling i EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Forordningen innebærer også at unntaket fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i artikkel 53 nr. 3 går over fra å være en ren dispensasjonsbestemmelse til å bli et lovbestemt unntak, slik tilfellet allerede er i den tilsvarende bestemmelsen i konkurranseloven § 10.

•Gjennomføringen av EUs forordning 139/2004, den nye fusjonsforordningen. Denne forordning inneholder blant annet mer fleksible muligheter for overføring av saker mellom overnasjonale og nasjonale konkurransemyndigheter og muligheten til å foreta kontroller også i fusjonssaker. De to forordningene trådte i kraft i EU fra 1. mai 2004. Det aller meste av den nye fusjonsforordningen trådte i kraft i EØS 9. juni samme år. Moderniseringsreformen trer imidlertid i kraft først 19. mai 2005 i EØS. Dette er bakgrunnen for at den nye EØS-konkurranseloven ikke har kunnet tre i kraft før nå.

De delene av fusjonsforordningen som ikke trådte i kraft 9. juni i fjor, vil først tre i kraft 1. juli i år. Det medfører at de endringer som ble gjort i EØS-konkurranseloven høsten 2004 heller ikke vil tre i kraft før 1. juli 2005. Det dreier seg om Konkurransetilsynets adgang til å overføre en foretakssammenslutning til Kommisjonen etter notifikasjon (melding) og EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonens adgang til å foreta kontroller hos norske foretak i fusjonssaker.

Mer informasjon om den nye EØS-konkurranseloven og konkurransereglene i EØS-avtalen:

Moderniseringsdepartementets pressemelding om ikrafttredelsen   

EFTAs overvåkningsorgans pressemelding

EØS-konkurranseloven av 2004   - endringer som trer i kraft 1. juli 2005  

Oversikt EØS-avtalens konkurranseregler    

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør