Forarbeider til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven

En lovs forarbeider er de offentlige dokumenter som inngår i forberedelsen av en lov som skal vedtas av Stortinget. Forarbeidene er ofte en sentral kilde for å forstå hvordan loven skal tolkes.

Som regel startes lovarbeidet ved at det nedsettes et offentlig utvalg som utarbeider en utredning (NOU – Norges Offentlige Utredninger) med et lovforslag. Denne er utgangspunktet for det videre arbeidet. På grunnlag av utredningen fremmer Regjeringen et lovforslag (Prop. L) til Stortinget. Proposisjonen behandles i Stortinget i første omgang av den relevante stortingskomiteen, som fremmer en innstilling (Innst. L) overfor Stortinget. Innstillingen behandles i Stortinget i plenum. Hovedregelen er at lovsaken skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom. Tredje gangs behandling blir nødvendig hvis lovvedtaket ikke bifalles ved annen gangs behandling.  Referatene fra debattene Stortinget vil være en del av forarbeidene.

I norsk rett har forarbeidene en sentral stilling som kilde for å forstå den endelige lovteksten. Der hvor lovteksten er uklar eller knapp, vil forarbeidene være et naturlig sted å starte for å se hva lovgiver har ment med den aktuelle bestemmelsen. Forarbeider som ikke stammer fra Stortingsbehandlingen, er bare relevante i den grad det ikke har vært endringer underveis i lovarbeidet.

•NOU 2001: 28 Delinnstilling om endringer i konkurranselovgivningen og NOU 2003: 12 Ny konkurranselov, utredninger fra utvalg oppnevnt 24. november 2000, avgitt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet henholdsvis 6. juli 2001 og 1. april 2003.

•Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) A) Om lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) B) Om lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven), tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag.

•Innst. O. nr. 50 (2003-2004) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om A) lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) og B) lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven), tilråding til Odelstinget 12. februar 2004.

•Forhandlinger i Odelstinget, møte torsdag 26. februar 2004, sak nr. 1.

•Forhandlinger i Lagtinget, møte tirsdag 2. mars 2004, sak nr. 4 og 5.

•Vedtak til lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven), Besl. O. nr. 56 (2003 - 2004) av 26. februar 2004.

•Vedtak til lov om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven), Besl. O. nr. 57 (2003 - 2004) av 26. februar 2004.

Lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven:

•Ot.prp. nr. 94 (2003-2004) Om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven, tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet 24. september 2004, godkjent i statsråd samme dag.

•Innst. O. nr. 16 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven, tilråding til Odelstinget 16. november 2004.

•Forhandlinger i Odelstinget, møte tirsdag 23. november 2004, sak nr. 1.

•Forhandlinger i Lagtinget, møte torsdag 2. desember 2004, sak nr. 2.

•Vedtak til lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven, Besl. O. nr. 11 (2004-2005) av 23. november 2004.

Lov 20. juni 2008 nr. 43 om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger:

•Ot.prp. nr. 35 (2007-2008) Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet 7. mars 2008, godkjend i statsråd same dagen.

•Innst.O.nr.62 (2007-2008) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger, tilråding til Odelstinget 29. mai 2008.

•Forhandlinger i Odelstinget, møte torsdag 5. juni 2008, sak nr. 2.

•Forhandlinger i Lagtinget, møte torsdag 12. juni 2008, sak nr. 4

•Vedtak til lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger, Besl.O.nr. 87 (2007-2008) av 5. juni 2008.

•NOU 2012: 7 Mer effektiv konkurranselov, utredninger fra utvalg oppnevnt 17. desember 2010, avgitt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet henholdsvis 14. februar 2012.

•Prop. 75 L Endringer i konkurranseloven, tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 15. mars 2013, godkjent i statsråd samme dag.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør