nordisk samarbeid.jpg

Nordisk samarbeid

Danmark, Island og Norge inngikk i 2001 en avtale som gir konkurransemyndighetene bedre mulighet til å samarbeide i konkrete saker. Sverige slutter seg til avtalen 15. februar 2004. Gjennom avtalen har landene mulighet til å utveksle taushetsbelagt informasjon.

Sveriges tilslutningsavtale finner du under den opprinnelige avtaleteksten.

Avtaletekst i den opprinnelige avtalen:

Avtale mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker

Danmark, Island og Norge,

• som ytterligere ønsker å styrke og formalisere samarbeidet mellom de danske, islandske og norske konkurransemyndigheter i den hensikt å få en mer effektiv håndheving av de tre landenes nasjonale konkurranselovgivning, som i henhold til deres nasjonale konkurranselovgivning kan utveksle informasjon

• som er underlagt konkurransemyndighetenes taushetsplikt, med andre lands konkurransemyndigheter, hvor utlevering av informasjon er nødvendig for å fremme håndheving av disse landenes konkurranselovgivning, og hvor utleveringen skjer med henblikk på å oppfylle Danmarks, Islands og Norges bilaterale eller multilaterale forpliktelser, er blitt enig om følgende:

Artikkel 1
Definisjoner
I denne avtale defineres følgende uttrykk og begreper slik:

a) "Konkurranselovgivning" er den til enhver tid gjeldende lovgivning, som for tiden er:

i) for Danmarks vedkommende henholdsvis lov nr. 384 av 17. juni 1997 med senere endringer, lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, samt bekendtgørelser utstedt med hjemmel i denne lov,
ii) for Islands vedkommende lov nr. 8 av 25. februar 1993, konkurrencelov med senere endringer,
iii) for Norges vedkommende lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet, lov av 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak med senere endringer.

"Konkurransemyndighet(er)", "myndighet(er)" eller "part(er)" betyr

i) for Danmarks vedkommende: Konkurrencestyrelsen,
ii) for Islands vedkommende: Samkeppnisstofnun,
iii) for Norges vedkommende: Konkurransetilsynet.

"Håndhevingstiltak" betyr
i) bruk av konkurranselovgivningen i forbindelse med undersøkelser, kontroll, avgjørelser og prosesser av en eller flere av myndighetene.

b) "Konkurransebegrensende aktiviteter" eller adferd beror på de respektive parters konkurranselovgivning og kan for eksempel bestå i

i) å fastsette kjøps- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser,
ii) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer,
iii) å dele opp markeder eller forsyningskilder,
iv) å anvende ulike vilkår for ytelser av samme verdi overfor handelspartnere,
v) å stille vilkår ved inngåelse av en avtale, at medkontrahenten godkjenner tilleggsytelser, som etter sin natur eller ifølge sedvane ikke hører sammen med avtalegjenstanden,
vi) å misbruke en dominerende eller kollektivt dominerende stilling.

c) "Fusjoner" og "bedriftserverv" er definert i

i) for Danmarks vedkommende: § 12 a i lov nr. 416 av 12. juli 2000,
ii) for Islands vedkommende: § 4 og 18 i lov nr. 8 av 25. februar 1993, jfr. lov nr. 107 av 25. mai 2000,
iii) for Norges vedkommende: § 3-11 i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet.

Artikkel II
Notifisering
1.
Den danske, den islandske og den norske konkurransemyndighet gir hverandre opplysninger om de forhold, hvor den ene myndighet blir oppmerksom på, at dens håndhevingstiltak kan få betydning for vesentlige konkurranserettslige interesser, som hører under en annen myndighets kompetanse.

De håndhevingstiltak, som det normalt vil være passende å gi meldinger om, omfatter slike, som

a) er relevante for en, to eller alle tre konkurransemyndigheters håndhevingstiltak,
b) vedrør konkurransebegrensende aktiviteter, som for en stor del har sin opprinnelse eller finner sted på en, to eller alle tre myndigheters territorium,
c) gjelder en fusjon eller bedriftserverv, hvor en eller flere av deltakerne i transaksjonen er en virksomhet, som er registrert, opprettet etter lovgivningen eller hjemmehørende i Danmark, Island eller Norge eller i to eller alle tre landene,
d) gjelder en konkurransebegrensende adferd, som en antar et avtaleland har krevd, fremmet eller godkjent,
e) gjelder avgjørelser av inngripende karakter, som vil kreve eller forby en bestemt konkurransebegrensende adferd på et annet avtalelands territorium.

2. For fusjoner eller bedriftserverv, som kan påvirke vesentlige konkurranserettslige interesser, som hører under en annen myndighets kompetanse, og som i henhold til lovgivningen skal meldes til konkurransemyndighetene og/eller som myndighetene får kunnskap om og/eller selv tar opp til behandling, skal det varsles om i henhold til denne artikkel:

a) for så vidt angår Danmark: til Konkurrencestyrelsen, b) for så vidt angår Island: til Samkeppnisstofnun, c) for så vidt angår Norge: til Konkurransetilsynet.

3. Den danske, den islandske og den norske konkurransemyndighet gir også hverandre informasjon om alle de tilfeller, hvor konkurransemyndighetene intervenerer eller på annen måte deltar i en administrativ eller judisiell prosedyre, som ikke etterfølges av håndhevingstiltak, hvor de spørsmål, som blir tatt opp under intervensjonen eller deltagelsen kan påvirke vesentlige konkurranserettslige interesser hos en av de andre partene i avtalen.

Artikkel III
Utveksling av ikke-taushetsbelagt informasjon 1. Partene, er enige om, at det er i deres felles interesse og utveksle ikke-taushetsbelagt informasjon, som

a) muliggjør en mer effektiv anvendelse av deres respektive konkurranselovgivning, eller
b) forbedrer deres forståelse av de juridiske og økonomiske vilkår og teorier, som er relevant for partenes håndhevingstiltak m.v., eller forhold nevnt i artikkel II, nr. 3.

Artikkel IV
Utveksling av taushetsbelagt informasjon 1. Partene er enige om, at det er i deres felles interesse å utveksle taushetsbelagt informasjon. Det er en forutsetning for en konkurransemyndighets utlevering av taushetsbelagt informasjon, at informasjonen:

a) er undergitt en taushetsplikt hos den konkurransemyndighet som mottar informasjonen, som minst svarer til den som gjelder hos den konkurransemyndighet som utleverer den taushetsbelagte informasjonen, og
b) utelukkende kan anvendes til de formål, som er fastlagt i denne avtale, og
c) kun kan gis videre av den konkurransemyndighet som mottar informasjonen dersom det på forhånd er innhentet uttrykkelig samtykke fra den konkurransemyndighet, som har utlevert informasjonen, og kun anvendes til de formål, som samtykket omfatter.

Artikkel V
Formkrav m.v. Informasjon fra en konkurransemyndighet til en annen konkurransemyndighet i henhold til denne avtales artikkel II skal skje skriftlig (herunder ved telefaks og elektronisk post). Andre henvendelser skal skje muntlig eller skriftlig.

Partene skal skriftlig orientere hverandre om de endringer, som finner sted, i deres konkurranselov eller annen lovgivning, etter inngåelsen av denne avtalen og som kan få betydning for avtalen.

Artikkel VI
Nye avtaleparter Dersom alle partene i denne avtalen er enige, kan avtalen utvides med nye avtaleparter.

Artikkel VII
Ikrafttredelse Denne avtalen trår i kraft den 1. april 2001.

Artikkel VIII
Revisjon og oppsigelse Avtalen kan til enhver tid tas opp til revisjon. Avtalen kan skriftlig sies opp av hver part med 60 (seksti) dagers varsel.   Utferdiget i København, den 16. mars 2001 i et eksemplar på dansk, islandsk og norsk, hvis tekster alle har samme gyldighet.

For Danmark: Finn Lauritzen Direktør

For Island: Helgi Ágústsson Ambassadør

For Norge: Knut Eggum Johansen Konkurransedirektør

 

Sveriges tilslutningsavtale:

Avtale om endringer i og Sveriges tilslutning til avtale mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker

Danmark, Island, Norge og Sverige,

• som ytterligere ønsker å styrke og formalisere samarbeidet mellom konkurransemyndighetene i den hensikt å få en mer effektiv håndheving  av landenes nasjonale konkurranselovgivning,
• som i henhold til deres nasjonale konkurranselovgivning kan utveksle informasjon som er underlagt konkurransemyndighetenes taushetsplikt, med andre lands konkurransemyndigheter, hvor utlevering av informasjon er nødvendig for å fremme håndheving av disse landenes konkurranselovgivning, og hvor utlevering skjer med henblikk på å oppfylle landenes bilaterale eller multilaterale forpliktelser, er blitt enige om følgende:

Artikkel 1
Tilslutning
Ved ikrafttredelse av denne avtalen tilsluttes Sverige avtalen mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker, undertegnet i København den 16. mars 2001, nedenfor kalt ”samarbeidsavtalen”, i henhold til avtalens artikkel VI.

Den svenske språkversjonen av samarbeidsavtalen, bilag 1, skal ha samme gyldighet som den danske, islandske og norske språkversjonen.

Artikkel 2
Endring i Avtale mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker.    
I samarbeidsavtalen skal det gjøres følgende endringer.

a) I tittelen skal ”og Norge” erstattes med ”Norge og Sverige”.
b) I innledningens første linje skal ”og Norge” erstattes med ”Norge og Sverige”.
c) I innledningens første punkt skal ”og norske” erstattes med ”norske og svenske”.
d) I innledningens første punkt skal ”tre” erstattes med ”fire”.
e) I innledningens andre punkt skal ”og Norges” erstattes med ”Norges og Sveriges”.
f) I artikkel I a første avsnittet etter punkt iii legges til ”iv) for Sveriges vedkommende konkurrenslagen (1993:20) med senere endringer”.
g) I artikkel I a andre avsnittet etter punkt iii legges til ”iv) for Sveriges vedkommende: Konkurrensverket.”
h) I artikkel 1 c skal ”og ”bedriftserverv”” erstattes med ”, ”bedriftserverv” og ”foretakssammenslutninger””.
i) I artikkel I c etter punkt iii legges til ”iv) for Sveriges vedkommende: § 34 i konkurrenslagen (1993:20).”
j) I artikkel II punkt 1 skal ”og den norske” erstattes med ”, den norske og den svenske”. 
k) I artikkel II punkt 1 a og 1 b skal ”to eller alle tre” erstattes med ”eller flere”.
l) I artikkel II punkt 1 c skal ”eller bedriftserverv” erstattes med ”et bedriftserverv eller en foretakssammenslutning” og ”eller Norge eller i to eller alle tre landene” erstattes med ”, Norge eller Sverige eller i flere av landene”.
m) I artikkel II punkt 2 skal ”eller bedriftserverv” erstattes med ”, bedriftserverv eller foretakssammenslutninger”.
n) I artikkel II skal etter punkt 2 c legges til ” d) for så vidt angår Sverige: til Konkurrensverket.”
o) I artikkel II punkt 3 skal ”og den norske” erstattes med ”, den norske og den svenske”.

Artikkel 3
Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft tretti dager etter den dag partene har meddelt hverandre om at de nasjonale krav for ikrafttredelse er oppfylt.

Utferdiget i Helsingfors den 9. april 2003, i ett eksemplar på dansk, islandsk, norsk og svensk, hvis alle tekster har samme gyldighet.

For Danmark:
Finn Lauritzen
Direktør

For Island:
Georg Olafsson
Generaldirektør

For Norge
Knut Eggum Johansen
Konkurransedirektør

For Sverige
Claes Norgren
Generaldirektør

Sist endret:

Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør