Pristiltaksloven

Pristiltaksloven er en særlov med hjemmel til generell prisregulering ved fare for uvanlige endringer i prisnivået. Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan konkurransemyndighetene gjøre vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår.

Loven gir også konkurransemyndighetene fullmakt til å kunne pålegge næringsdrivende meldepliktsordninger for bestemte varer og tjenester.

Paragraf 2 i pristiltaksloven gjelder urimelige priser og forretningsvilkår. Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

I praksis har det vist seg at det skal mye til før klager om urimelig pris fra forbrukere oppnår medhold i rettsapparatet.

Pristiltaksloven inneholder dessuten blant annet bestemmelser om opplysningsplikt, straff, inndragning og tilbakebetaling av ulovlig merpris. Strafferammen er den samme som i konkurranseloven. Under skjerpende omstendigheter kan overtredelser straffes med fengsel inntil seks år.

Regulering av drosjepriser
Med hjemmel i pristiltaksloven fastsetter Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse. Maksimalprisene gjelder for enkeltturer. Drosjene står fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.

Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil »

Reguleringen av maksimalpriser omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig konkurranse mellom drosjer eller drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene sette prisene fritt.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør