Kort om konkurransereglene

Bedrifter som konkurrerer vil forsøke å utnytte råvarer, kapital, arbeidskraft og transportsystemer effektivt og hensiktsmessig. Når varer produseres til lavest mulig kostnader og med lavest mulig salgspris, brukes samfunnets ressurser på en riktig måte.

Norske bedrifter og næringsdrivende må forholde seg til to sett av konkurranseregler:

Konkurranseloven Konkurranseloven gjelder for økonomisk virksomhet som utøves i eller har virkning i Norge. Gjeldende konkurranselov trådte i kraft 1. mai 2004. Den erstattet konkurranseloven fra 1993.

Konkurransereglene i EØS-avtalen Konkurransereglene i EØS-avtalen gjelder parallelt med den norske konkurranseloven dersom handelen mellom EØS-land er påvirket av den aktuelle konkurransereguleringen. EØS-konkurranseloven regulerer håndhevingen av EØS-avtalens konkurranseregler. Gjeldende EØS-konkurranselov trådte i kraft 19. mai 2005. Den erstattet EØS-konkurranseloven fra 1992.

 

Mer om konkurranseloven

Forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen (pdf) Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Bestemmelsen tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53 og TFEU artikkel 101.

Unntak fra forbudet mot samarbeid som begrenser konkurransen (pdf) Når et konkurransebegrensende samarbeid gir effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger, kan det samlet sett fremme konkurranselovens formål om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkurranseloven § 10 inneholder derfor en unntaksbestemmelse.

Forbud mot misbruk av dominerende stilling (pdf) Konkurranseloven § 11 fastsetter at et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling er forbudt. Bestemmelsen tilsvarer EØS-avtalen artikkel 54 og TFEU artikkel 102.

Sanksjoner (pdf) Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for en rekke overtredelser av konkurranseloven. Visse typer overtredelser er også straffbare. Foretak som bistår konkurransemyndighetene med oppklaringen av egen eller andres overtredelse kan i visse tilfeller oppnå reduksjon eller bortfall av overtredelsesgebyr eller bøter.

Amnesti og lempning for avsløring av karteller (pdf) Foretak som bistår konkurransemyndighetene med oppklaringen av egen eller andres overtredelse kan i visse tilfeller oppnå reduksjon eller bortfall av overtredelsesgebyr.

Kontroll med foretakssammenslutninger (pdf) Konkurransetilsynet skal gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen.

Det relevante marked (pdf) Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar tilsynet utgangspunkt i forholdene i det eller de markedene som berøres. Dette betegnes som avgrensning av det relevante markedet, og gjøres konkret i hver enkelt sak.

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser (pdf) For at økonomiske analyser som legges frem for Konkurransetilsynet lettere skal kunne vektlegges i saksbehandlingen, har tilsynet laget en veiledning for utarbeidelsen av slike analyser.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør