Samarbeid som begrenser konkurransen - § 10 i konkurranseloven

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 omfatter både samarbeid mellom foretak som opererer innenfor samme omsetningsledd (horisontalt samarbeid) og mellom foretak som opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden (vertikalt samarbeid). Eksempler på typer samarbeid som kan være omfattet av forbudet er samarbeid om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg.

Et samarbeid som i utgangspunktet begrenser konkurransen kan likevel være lovlig dersom det kan påvises betydelige økonomiske eller teknologiske gevinster som også kommer forbrukerne til gode. For visse typer samarbeid er det gitt forskrift om unntak fra forbudet mot samarbeid som begrenser konkurransen (såkalte gruppefritak).

Se egne temaark for mer informasjon om forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd og unntaksbestemmelsen i § 10 tredje ledd.

Fengsel eller bot?

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelse av konkurranseloven § 10

Film om ulovlig samarbeid

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør