Uttalelser

Uttalelser 2013

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringsuttalelse - forslag om samordning av statlige innkjøp
Høringsuttalelse - Høring om utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter
Høringsuttalelse - ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel
Høringsuttalelse – Forslag til revisjon av forskrifter til konkurranseloven
Høringsuttalelse - Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene
Høringsuttalelse - ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
Høringsuttalelse - utredning om fjernvarmereguleringen
Høringsuttalelse - forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked
Høringsuttalelse - forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre
Høringsuttalelse - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Moss lufthavn, Rygge
Høringsuttalelse - beregningsgrunnlag for kapitalkrav
Høringsuttalelse - regulering av antall drosjeløyver tilsluttet drosjesentralene i nedre Buskerud
Høringsuttalelse – lov om omsetning av bøker (boklov)
Høringsuttalelse – NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III
Høringsuttalelse til Forbrukerrådet – om organisering av drosjemarkedet
Høringsuttalelse til Finansdepartementet – NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Uttalelser 2011

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringssvar - rapport fra matkjedeutvalget (NOU 2011:4)
Høringssvar - Post- og teletilsynets utkast til varsel om vedtak i markedene for overføringskapasitet
Høringssvar - Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.
Svar på høring – NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning
Høringssvar – Europakommisjonen: Guidelines on Fundamental Data Transperancy
Høringssvar - Del II - Forslag til endringer i forskrifter til plan- og bygningsloven
Høringssvar – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning
Høringssvar – anbud regionale ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms fra 1. april 2013
Høringssvar – NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet
Høringssvar – forslag til endringer i konservesordningen
Høringssvar – Tildeling av 800 MHz-båndet
Høringssvar – avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301
Høringssvar – Finanskriseutvalgets utredning - NOU 2011:1 Bedre rustet mot finanskriser
Høringssvar – forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)
Høringssvar – Post- og teletilsynets og varsel om vedtak i grossistmarkedene for originering, terminering og transitt av offentlig telefontjeneste i fastnett.
Høringssvar – rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet
Høringsuttalelse - ny forskrift om kvoteordningen for melk
Høringssvar – EU-EØS Energi - Forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet ( REMIT ) - ( COM (2010)726 final
Høringssvar – forslag til ny lov om elsertifikater

Uttalelser 2010

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringssvar – forslag til direktiv om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding) KOM(2010)475
Høringssvar - unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høringssvar – anbud regionale flyruter fra 1. april 2012
Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker
Høringssvar – regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler
Høringssvar – ny forskrift om avgifter mv til Patentstyret
Høringssvar – forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling
Høringssvar - utkast til forskrift av vegtrafikkloven § 7 a om køprising
Høringssvar – NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser
Høringssvar - Endring i ekomlov og - forskrift 2010
Høringssvar - forslag til endring av forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek
Høringssvar - Implementation Plan for a Common Nordic Electricity Retail market (NordREG)
Høringssvar – forslag til ny verdipapirfondlov og forskrift
Høringssvar - CO2-avgift på naturgass og LPG
Høring - klimakur 2020. Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020
Høring - Varsel om vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige kommunikasjonsnett
Høring – lov om elektronisk kommunikasjon – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk
Høring - forslag til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringsuttalelse - forslag til ny drosjeforskrift for Oslo kommune
Høring – NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer - norsk politikk - bærekraftig utvikling og klima i offentlige beslutningsprosesser
Høring – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjonsnett
Høring – forslag til endring av kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt
Høring – NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
Høringsuttalelse – forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger
Høring – rapport om evaluering av Bokavtalen
Høringssvar - forslag til endringer i utvalget legemidler som kan omsettes utenom apotek
Høringssvar - forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov
Høring – forskrift om energieffektivitet i bygninger
Høring – NOU 2009:6 forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold
Høring – NOU 2009:11 Kredittavtaler
Tilleggshøring – avanserte måle- og styringssystem
Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv
Høring – Tilleggsutredning om virkninger av EUs tredje postdirektiv
Høring – forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring – forslag til endringer i reglene om formidlingsplikt
Høringsuttalelse – statens kommunikasjonspolitikk
Høring – forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett
Svar på høring – forskrift om obligatoriske IT-standarder
Høring - forslag til krav til taksametre
Høring - utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT standarder i offentlig sektor
Høring - oppheving av konsesjonsordning for omsetning av videogram
Høring - Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet
Høring - utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv
Høring - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett og NOU 2008:21 Nettbankbasert betalingsoverføring
Høring - utredning om omvendt avgiftsplikt i bygg- og anleggsbransjen
Høring - Forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane
Høring – forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven
Høring - Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter
Høring – avanserte måle- og styringssystem (AMS) – forslag til endringer i forskrift
Høring - forslag til endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
Høring – forslag til forskrift om tildeling av oppdrettstillatelser
Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift 11.03.1999 nr 301 om måling, avregning mv § 4-2 om prising av ubalanser
Høring - forslag til endring av bokføringsregelverket
Høringsuttalelse - NOU 2009: 2 - Kapital og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv
Høring - utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett
Høring - forslag til endring av kapittel 15 i kontrollforskriften
Høring - utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - NOU 2008:14 Samstemt for utvikling
Høring - Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften
Høringssvar - utkast til arbeidsgrupperapport om tildeling av varenummer
Høring - endringer i kvoteordningen for melk
Høring - unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høring - endringer i klimakvoteloven og - forskriften
Høring - forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis
Høring - Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet
Høring - Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett
Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 første ledd for avtaler om drift av kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter
Høring - vilkår for nummeropplysning
Høring - Forslag fra Europakommisjonen angående forordning om europeisk privat selskap (SPE)
Høring - utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard
Høring - Forslag om endringer i utvalget av legemidler som kan omsettes gjennom LUA - ordningen
Høring – forslag om å ta nødprevensjon inn i LUA - utvalget
Høring - forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høringsuttalelse - varsel om vedtak i markedene for LLUB og bredbåndsaksess
Høring - forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
Høring - rapport om digital dividende i Norge
Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet
Høringsuttalelse - rapport om tau- og kabelbaner, tilsyn, kontroll og ansvar
Høring - forslag til endringer kringkastingsloven
Høring - forskrift til ny lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsvirksomhet (omstillingslova)
Høring - EU-kommisjonens hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten artikkel 81 og 82
Høring - utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk
Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høring - endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (hjemfall)
Høring - rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre
Høring - evaluering av Norges geologiske undersøkelser
Høring - NOU 2007:17 - Skattefavorisert individuell pensjonsordning
Høring - eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten
Høring - konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP)

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland
Høring - forslag til endringer i barnehageloven
Høring - forslag til endringer i konkurranseloven
Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
Høring - utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester - gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av felles avgiftsordning for flysikringstjenester
Høring - Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Høyring - Endring i forskrift 2003-08-14 nr 1053 om omsetning o.a. av visse reseptfrie legemidlar utanom apotek
Høring - Endringer i politiloven, straffeprosessloven og forvaltningsloven
Høring - NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene
Høring - utkast til forskrift om forvalter
Høring - forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering
Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kundene å bytte bank
Høring - forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008
Høring - rapport fra drosjeutvalget samt utkast til nytt drosjereglement
Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK
Høring - Endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Svar på høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling
Høring - internasjonal roaming - forskrift
Høring - Skattemessig behandling av utbytte fra samvirkeforetak
Høring - Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse
Høring - Utkast til forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge
Høring - anbud regionale flyruter fra 1. april 2009
Digitalt bakkenett for fjernsyn - Kommentarer til konsesjonens punkt 4.8 og RiksTVs utvelgelse av kanaler
Framlegg - forslag om endringar i ekomforskrifta, ekomlova mv. - Føresegn om fellesfakturerte tenester over elektroniske kommunikasjonsnett mv.
Høring - innføring av nasjonalt ID-kort
Høringssvar - forskrift om endring av forskrift om særavgift - avgift på gass
Høring - forslag til forskrift om forbud mot bonusprogram i norsk innenriks luftfart
Comments - Consultation paper on the possible revision of Regulation 2299/89 on a Code of Conduct for computerised reservation systems
Høring - en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved forsvarets anskaffelser
ACNielsen Norge AS - konkurranseloven § 10 - avtale om avvikling av ukentlig prisrapportering mv. - avslutning av saksbehandling
Høring - forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport
Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser
Høring - NOU 2007:1 - Meglerprovisjon i forsikring
Forslag til revidert lov om havner og farvann m.v
Høring - opplysning om premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen
Høring - utkast til midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter
Revisjon av blåreseptordningen - forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.
Innspill til stortingsmelding om innovasjon
Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket

Uttalelser 2005

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - Endring av forskrift om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen
Høring - tildeling av strukturkvoter til fiskeflåten - midlertidig endring
Konkurranseloven § 9 e) - dagens organisering av BIR AS og anbudsregimet
Høring - endring i lov 29. juni 1990 nr. 50, energiloven
Høring - endringer i forskrift om måling og avregning mv.
Høring - økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer - modell
Høring - økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer -tariffer
Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forbud mot produktpakker
Høring - endring av forskrift om avgrensing av mva-unntaket for helsetjenester
Konkurranseloven § 9 e) - forretningsførertjenester til borettslag
Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser
Høring - opplysningsplikt, bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon
Høring - NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt - en sammenhengende helsetjeneste
Konkurranseloven § 9 e) - Grunnavgift på drikkevareemballasje
Høring - forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr
Konkurranseloven § 9 e) - psykoterapi og merverdiavgift
Høring - NOU 2004:26 - ordningen for hjemfall av vannkraftverk
Vedrørende høring av lovutkast om pliktige elsertifikater
Høring - ny lov om akvakultur

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Revidering av regelverket for offentlige anskaffelser - innspill
Konkurranseloven § 9 e) - 110-Telemarks prispraksis trygghetsalarmtjenester
Virkninger av feil plassering av rivost i prisutjevningsordningen for melk
Høring - Trinnpris for visse legemidler
Høring - endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring - Nærmere bestemmelser om godtgjøring av markedsregulators reguleringskap
Høring - forskrift om produksjon av definerte kjøttvarer
Høring - anbud regionale flyruter fra 1. april 2006
Høring - endring av forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
Høring - Forslag til lov om kvotehandel med klimagasser
Konkurranseloven § 9 e - markedsordningen for melk
Høring - forskrift om lempning av overtredelsesgebyr
Konkurranseloven § 9 e) - Konkurransebegrensende virkning av tinglysingsgebyret
Høring - forslag om avvikling av Postens enerett
Høring - forbrukervernregler om elektrisk energi og digitale ytelser
Konkurranseloven § 9 e - konkurransevridning mellom apotek og bandagister
Høring - NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap
Høring - oppheving av behovsprøving for drosjer
Høyring - organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna
Høring - Konkurranse på generiske legemidler
Høring- Jernbanepakke III
Høring - endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern mv
Høring - terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett
Konkurranseforholdet tog og buss - offentlig tilskudd til studentrabatt
Høyring - organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.
Høring - frekvenstillatelser i 900 MHz båndene
Høring - kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Høring - Meldinger, frister, uttalelser for tilsyn med foretakssammenslutninger
Høring - forslag til forskrift om PCB-holdige isolerglassruter
Høring - Beskatning av firmabil og yrkesbil
Høring - analyse av markedene for overføringskapasitet
Høring - NOU 2004:1 - modernisert folketrygd
Høring- endring av legemiddelforskriften- refusjonsavgift
Tilleggsuttalelse - melding av foretakssammenslutninger H2004-222
Høring - NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov
Høring - forskrift om melding av foretakssammenslutninger
Høring - endring av råfiskforskriften og forskrift om utførsel
Høring av Europakommisjonens forslag til rammedirektiv for tjenester
Høring - unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske
Høring- rapport om helsepåstander
Høring - endringer i alkoholloven m.m.
Konkurranseloven § 2-2 d) - virkninger ved tildeling av lokalbussrettigheter
Høring - Endring av lov om tilsyn med erverv i dagspressen og kringkasting
Høring - produksjonstilskudd til dagsavsier, dispensasjon fra utbytteforbudet

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - NOU om ny lov om universiteter og høyskoler
Høring - forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
Høring - nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter
Konkurranseloven § 2-2 d) - bindende avtaler for offentlige laboratorier
Høring - markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfe, korn og kjøtt
Høring - endringer i markedsordningen for melk
konkurranseloven § 2-2 d) - Arkitekthøyskolen i Oslo - modeller og prototyper
Høring - utkast til odelstingsproposisjon om endringer i energiloven
Høring - forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven
Høring - utkast til forskrifter til pasientskadeloven
Høring - rapport fra AUDA - "Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser"
Høring - leveringsvilkår og forslag til ny sanksjonsordning
Høring - Skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utviking
Høring - EU-kommisjonenes grønnbok om tjenester av allmenn interesse
Høring - grønnbok om lovvalg på kontraktrettens område
Høring - EØS-regler, unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte
Høring - endringer i nemndstrukturen i likningsforvaltningen
Høring - bilavgifter
Høring - NOU 2003: 12 Ny konkurranselov
Høring - utredning om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs
Høring - sikrere energiforsyning
Høring - ny avgiftsformel for terminalavgiften
Konkurranseloven § 2-2 d - Noricom - formidling av tolketjenester
Forslag om å oppheve Arcus AS' monopol
Høring - forslag til forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjon
Konkurranseloven § 2-2 d) - Styrking av konkurransen for buss- og jernbane
Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner
Høring - Merverdiavgift og statsforvaltningen
Høring - Banklovkommisjonens utredning -Konkurranse i kollektiv livsforsikring"
Høring - metode for markedsanalyse
Høring - forslag om endringer om interkommunalt samarbeid
Høring - NOU 2003: 9 Skatteutvalget - forslag til endringer i skattesystemet
Høring: Utredning fra Statsbudsjettutvalget
Comments on the draft Commission Notice - appraisal of horizontal mergers
Konkurranseloven § 2-2 d) - Tiltak for å bedre konkurransen i kraftmarkedet
Høring - omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek
Høring: NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene
Høring - NOU 2002:21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler
Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett
Høring - søknad om løyve for ferjedrift Bergen - Stavanger
Høring - evaluering av opplysningskontorene i landbruket
Konkurranselovens §2-2d) - grunnavgiften på drikkevareemballasje
Høring - Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester
Høring - forslag til endring i legemiddelloven
Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten
Høring - endringer i pasientskadeloven
Høring - midlertidig forskrift ved havbeitevirksomhet
Høring - Plan for utbygging og drift av Ekofisk Vekst
Høring - endring av forskrift om eksportavgift på laks
Konkurranseloven § 2-2 d - Tinglysingsgebyr ved bytte av långiver
Konkurranseloven § 2-2 d) - offentlig tilskudd til private videregående skoler
Høring - Indeksprissystemet for visse generiske legemidler
Høring - forslag om endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.
Høring - Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket
Konkurranseloven § 2-2d - merverdiavgift - norsk luftfart
Høring - NOU 2001:32 Rett på sak - forslag til ny tvistelov
Høring - anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog
Høring - Endring av forskrift om bruk av kjøretøy
Høring - søknad om endret konsesjon for NOAH Langøya
Høring - NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak
Høring - ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods
Gjennomgang av rammeavtaler under Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Høring - Luftfartsverkets høring av forslag til takstregulativ for 2003
Comments on the application of Article 81 of the Treaty to the insurance sector
Høring - kvoteordninger for fartøy under 28 meter
Høring - Etablering av sentral infrastruktur i nasjonalt helsenett
Høring - Ny markedsordning for melk - mer konkurranse og like vilkår
Høring- utkast til lov om elektronisk kommunikasjon
Høring - Endring av forskrift om omsetning av naturlegemidler utenom apotek
Høring - strategi for bruk av elektroniske signaturer
Høring - utkast til odelstingproposisjon (statsforetaksloven)
Høring -forslag om opphevelse av statlige garantier (statsforetaksloven)
Hearing Officers in certain competition proceedings
Høring - forslag til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Høring - endring av flytteforskriften § 1-5
Høring - endring i forvaltningsloven § 28 om klageadgang
Høring - forslag til endring av forskrift om omsetning av råfisk
Høring - tollnedsettelser for landbruksvarer- import av reinkjøtt
Utkast til forskrift om regulering av Omsetningsrådets vedtak på kornsektoren
Høring - Samferdselsdepartementets rapport ".no eller aldri"
Høring - endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
Konkurranseloven § 2-2 d - Meteorologisk institutts virksomhet
Høring - differensiert regelverk for mikrobedrifter og nyetablerte bedrifter
Forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann
Konkurranseloven § 2-2 d) - Statens Vegvesen - sveising av PE -skumplater
Høring: Endringer i lov om enerett til firma- og andre forretningskjennetegn
Høring - Samisk tegnsett og IT
Høring - endring av lov om styret for det industrielle rettsvern
Høring - lov om offentlig støtte og rådsforordning EF nr. 659/99
Høring - adgangsbegrensning for kystflåten
Høring - Utkast til endring av konservesforskriften
Forskrift om tildeling av tilskudd for kondemnering av fiskefartøy i 2002
Høring - utlysning av konsesjon til digitalt bakkenett for fjernsyn
Høring - Organiseringen av et nytt statlig mattilsyn
Høring - Forslag om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon
Høring - Statistisk sentralbyrås strategiplan 2002 -
Høring - NOU 2001:29 -Best i test? Referansetesting"
Høring: Opphevelse av åpningstidsloven - endringer i helligdagsloven
Høring - utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy
Høring - Forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.
Forslag til revisjon av kriteriedokument - høring "Miljömärkning av utemøbler"
Høring - strukturering av nordsjøtrålgruppen
Høring - utkast til ny samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Høring - Utstedere av elektroniske penger
Vedtaksvarsel om samarbeidsavtalen mellom A-pressen og Harstad Tidende Gruppen
Høring - innføring av strukturavgift i fiskeflåten
Høring - Forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.
Konkurranseloven § 2-2d - Kompensasjon for eksporttap på gulost
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse