Opplysninger

Dokumenter

Høring - strategi for bruk av elektroniske signaturer

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 8. august 2002 vedlagt Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev av 2. august 2002 vedrørende ovennevnte. Konkurransetilsynet har vurdert PKI-Forumets strategirapport og mener den foreslåtte strategien er et godt utgangspunkt for etablering av en samfunnsinfrastruktur for elektroniske signaturer (eID) i Norge. Vi er positive til at det legges opp til å etablere én åpen infrastruktur for eID, som alle tilbydere og etterspørrere kan benytte seg av. Tilsynet understreker imidlertid at det er viktig, for å oppnå virksom konkurranse, å utarbeide klare retningslinjer for hvordan aktørene kan opptre i infrastrukturen. Retningslinjene bør for det første sørge for at eksisterende og potensielle leverandører av PKI/eID på like vilkår får tilgang til infrastrukturen, og for det andre at alle leverandørene innenfor denne felles infrastrukturen konkurrerer på like vilkår.
 
PKI-Forumet forutsetter at -myndigheter kan bidra med offentlige midler i størrelsesorden 100 millioner kroner for å sikre at infrastrukturen kommer på plass innen forespeilet tidsramme-. Dersom myndighetene skal bidra med offentlige midler bør det gjennomføres en bred anbudskonkurranse, slik at så mange aktører som mulig får mulighet til å konkurrere om leveransene.
 
Utover dette har ikke Konkurransetilsynet noen kommentarer til strategirapporten.
Sist endret: