Uttalelser

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket
Konkurranseloven § 2-2d - merverdiavgift - norsk luftfart
Høring - NOU 2001:32 Rett på sak - forslag til ny tvistelov
Høring - anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog
Høring - Endring av forskrift om bruk av kjøretøy
Høring - søknad om endret konsesjon for NOAH Langøya
Høring - NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak
Høring - ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel av reisegods
Gjennomgang av rammeavtaler under Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Høring - Luftfartsverkets høring av forslag til takstregulativ for 2003
Comments on the application of Article 81 of the Treaty to the insurance sector
Høring - kvoteordninger for fartøy under 28 meter
Høring - Etablering av sentral infrastruktur i nasjonalt helsenett
Høring - Ny markedsordning for melk - mer konkurranse og like vilkår
Høring- utkast til lov om elektronisk kommunikasjon
Høring - Endring av forskrift om omsetning av naturlegemidler utenom apotek
Høring - strategi for bruk av elektroniske signaturer
Høring - utkast til odelstingproposisjon (statsforetaksloven)
Høring -forslag om opphevelse av statlige garantier (statsforetaksloven)
Hearing Officers in certain competition proceedings
Høring - forslag til ny lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom
Høring - endring av flytteforskriften § 1-5
Høring - endring i forvaltningsloven § 28 om klageadgang
Høring - forslag til endring av forskrift om omsetning av råfisk
Høring - tollnedsettelser for landbruksvarer- import av reinkjøtt
Utkast til forskrift om regulering av Omsetningsrådets vedtak på kornsektoren
Høring - Samferdselsdepartementets rapport ".no eller aldri"
Høring - endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
Konkurranseloven § 2-2 d - Meteorologisk institutts virksomhet
Høring - differensiert regelverk for mikrobedrifter og nyetablerte bedrifter
Forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann
Konkurranseloven § 2-2 d) - Statens Vegvesen - sveising av PE -skumplater
Høring: Endringer i lov om enerett til firma- og andre forretningskjennetegn
Høring - Samisk tegnsett og IT
Høring - endring av lov om styret for det industrielle rettsvern
Høring - lov om offentlig støtte og rådsforordning EF nr. 659/99
Høring - adgangsbegrensning for kystflåten
Høring - Utkast til endring av konservesforskriften
Forskrift om tildeling av tilskudd for kondemnering av fiskefartøy i 2002
Høring - utlysning av konsesjon til digitalt bakkenett for fjernsyn
Høring - Organiseringen av et nytt statlig mattilsyn
Høring - Forslag om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon
Høring - Statistisk sentralbyrås strategiplan 2002 -
Høring - NOU 2001:29 -Best i test? Referansetesting"
Høring: Opphevelse av åpningstidsloven - endringer i helligdagsloven
Høring - utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy
Høring - Forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.
Forslag til revisjon av kriteriedokument - høring "Miljömärkning av utemøbler"
Høring - strukturering av nordsjøtrålgruppen
Høring - utkast til ny samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Høring - Utstedere av elektroniske penger
Vedtaksvarsel om samarbeidsavtalen mellom A-pressen og Harstad Tidende Gruppen
Høring - innføring av strukturavgift i fiskeflåten
Høring - Forslag om endring av spritloven og spritforskriften mv.
Konkurranseloven § 2-2d - Kompensasjon for eksporttap på gulost

Uttalelser 2002

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse