Uttalelser

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - NOU om ny lov om universiteter og høyskoler
Høring - forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
Høring - nye regler om eierkontroll - utfyllende forskrifter
Konkurranseloven § 2-2 d) - bindende avtaler for offentlige laboratorier
Høring - markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfe, korn og kjøtt
Høring - endringer i markedsordningen for melk
konkurranseloven § 2-2 d) - Arkitekthøyskolen i Oslo - modeller og prototyper
Høring - utkast til odelstingsproposisjon om endringer i energiloven
Høring - forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven
Høring - utkast til forskrifter til pasientskadeloven
Høring - rapport fra AUDA - "Arbeidsgruppen mot Ulovlige Direkte Anskaffelser"
Høring - leveringsvilkår og forslag til ny sanksjonsordning
Høring - Skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utviking
Høring - EU-kommisjonenes grønnbok om tjenester av allmenn interesse
Høring - grønnbok om lovvalg på kontraktrettens område
Høring - EØS-regler, unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte
Høring - endringer i nemndstrukturen i likningsforvaltningen
Høring - bilavgifter
Høring - NOU 2003: 12 Ny konkurranselov
Høring - utredning om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs
Høring - sikrere energiforsyning
Høring - ny avgiftsformel for terminalavgiften
Konkurranseloven § 2-2 d - Noricom - formidling av tolketjenester
Forslag om å oppheve Arcus AS' monopol
Høring - forslag til forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjon
Konkurranseloven § 2-2 d) - Styrking av konkurransen for buss- og jernbane
Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner
Høring - Merverdiavgift og statsforvaltningen
Høring - Banklovkommisjonens utredning -Konkurranse i kollektiv livsforsikring"
Høring - metode for markedsanalyse
Høring - forslag om endringer om interkommunalt samarbeid
Høring - NOU 2003: 9 Skatteutvalget - forslag til endringer i skattesystemet
Høring: Utredning fra Statsbudsjettutvalget
Comments on the draft Commission Notice - appraisal of horizontal mergers
Konkurranseloven § 2-2 d) - Tiltak for å bedre konkurransen i kraftmarkedet
Høring - omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek
Høring: NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene
Høring - NOU 2002:21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler
Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett
Høring - søknad om løyve for ferjedrift Bergen - Stavanger
Høring - evaluering av opplysningskontorene i landbruket
Konkurranselovens §2-2d) - grunnavgiften på drikkevareemballasje
Høring - Forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester
Høring - forslag til endring i legemiddelloven
Høringsuttalelse - Forslag til finansiering av spesialhelsetjenesten
Høring - endringer i pasientskadeloven
Høring - midlertidig forskrift ved havbeitevirksomhet
Høring - Plan for utbygging og drift av Ekofisk Vekst
Høring - endring av forskrift om eksportavgift på laks
Konkurranseloven § 2-2 d - Tinglysingsgebyr ved bytte av långiver
Konkurranseloven § 2-2 d) - offentlig tilskudd til private videregående skoler
Høring - Indeksprissystemet for visse generiske legemidler
Høring - forslag om endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.
Høring - Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2003

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse