Uttalelser

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Revidering av regelverket for offentlige anskaffelser - innspill
Konkurranseloven § 9 e) - 110-Telemarks prispraksis trygghetsalarmtjenester
Virkninger av feil plassering av rivost i prisutjevningsordningen for melk
Høring - Trinnpris for visse legemidler
Høring - endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring - Nærmere bestemmelser om godtgjøring av markedsregulators reguleringskap
Høring - forskrift om produksjon av definerte kjøttvarer
Høring - anbud regionale flyruter fra 1. april 2006
Høring - endring av forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter
Høring - Forslag til lov om kvotehandel med klimagasser
Konkurranseloven § 9 e - markedsordningen for melk
Høring - forskrift om lempning av overtredelsesgebyr
Konkurranseloven § 9 e) - Konkurransebegrensende virkning av tinglysingsgebyret
Høring - forslag om avvikling av Postens enerett
Høring - forbrukervernregler om elektrisk energi og digitale ytelser
Konkurranseloven § 9 e - konkurransevridning mellom apotek og bandagister
Høring - NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap
Høring - oppheving av behovsprøving for drosjer
Høyring - organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna
Høring - Konkurranse på generiske legemidler
Høring- Jernbanepakke III
Høring - endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern mv
Høring - terminering av tale i mobilkommunikasjonsnett
Konkurranseforholdet tog og buss - offentlig tilskudd til studentrabatt
Høyring - organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.
Høring - frekvenstillatelser i 900 MHz båndene
Høring - kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Høring - Meldinger, frister, uttalelser for tilsyn med foretakssammenslutninger
Høring - forslag til forskrift om PCB-holdige isolerglassruter
Høring - Beskatning av firmabil og yrkesbil
Høring - analyse av markedene for overføringskapasitet
Høring - NOU 2004:1 - modernisert folketrygd
Høring- endring av legemiddelforskriften- refusjonsavgift
Tilleggsuttalelse - melding av foretakssammenslutninger H2004-222
Høring - NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov
Høring - forskrift om melding av foretakssammenslutninger
Høring - endring av råfiskforskriften og forskrift om utførsel
Høring av Europakommisjonens forslag til rammedirektiv for tjenester
Høring - unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske
Høring- rapport om helsepåstander
Høring - endringer i alkoholloven m.m.
Konkurranseloven § 2-2 d) - virkninger ved tildeling av lokalbussrettigheter
Høring - Endring av lov om tilsyn med erverv i dagspressen og kringkasting
Høring - produksjonstilskudd til dagsavsier, dispensasjon fra utbytteforbudet

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2004

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse