Uttalelser

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland
Høring - forslag til endringer i barnehageloven
Høring - forslag til endringer i konkurranseloven
Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
Høring - utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester - gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av felles avgiftsordning for flysikringstjenester
Høring - Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett
Høyring - Endring i forskrift 2003-08-14 nr 1053 om omsetning o.a. av visse reseptfrie legemidlar utanom apotek
Høring - Endringer i politiloven, straffeprosessloven og forvaltningsloven
Høring - NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene
Høring - utkast til forskrift om forvalter
Høring - forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering
Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kundene å bytte bank
Høring - forslag til takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008
Høring - rapport fra drosjeutvalget samt utkast til nytt drosjereglement
Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRK
Høring - Endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Svar på høring - forslag til ny forskrift om eiendomsmegling og overgangsregler for ny lov om eiendomsmegling
Høring - internasjonal roaming - forskrift
Høring - Skattemessig behandling av utbytte fra samvirkeforetak
Høring - Prising av byttbare legemidler (trinnpris) og apotekenes maksimalavanse
Høring - Utkast til forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge
Høring - anbud regionale flyruter fra 1. april 2009
Digitalt bakkenett for fjernsyn - Kommentarer til konsesjonens punkt 4.8 og RiksTVs utvelgelse av kanaler
Framlegg - forslag om endringar i ekomforskrifta, ekomlova mv. - Føresegn om fellesfakturerte tenester over elektroniske kommunikasjonsnett mv.
Høring - innføring av nasjonalt ID-kort
Høringssvar - forskrift om endring av forskrift om særavgift - avgift på gass
Høring - forslag til forskrift om forbud mot bonusprogram i norsk innenriks luftfart
Comments - Consultation paper on the possible revision of Regulation 2299/89 on a Code of Conduct for computerised reservation systems
Høring - en helhetlig strategi for de næringspolitiske aspekter ved forsvarets anskaffelser
ACNielsen Norge AS - konkurranseloven § 10 - avtale om avvikling av ukentlig prisrapportering mv. - avslutning av saksbehandling
Høring - forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport
Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser
Høring - NOU 2007:1 - Meglerprovisjon i forsikring
Forslag til revidert lov om havner og farvann m.v
Høring - opplysning om premieendring ved fornyelse av forsikringsavtalen
Høring - utkast til midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter
Revisjon av blåreseptordningen - forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.
Innspill til stortingsmelding om innovasjon
Forskrift om konkurranseavgrensande verksemd i skogbruket

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2007

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse