Uttalelser

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høring - NOU 2008:14 Samstemt for utvikling
Høring - Forslag til endringer i apotekloven og apotekforskriften
Høringssvar - utkast til arbeidsgrupperapport om tildeling av varenummer
Høring - endringer i kvoteordningen for melk
Høring - unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høring - endringer i klimakvoteloven og - forskriften
Høring - forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis
Høring - Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet
Høring - Konsekvenser av gjennomføring av tjenestedirektivet i norsk rett
Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 første ledd for avtaler om drift av kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter
Høring - vilkår for nummeropplysning
Høring - Forslag fra Europakommisjonen angående forordning om europeisk privat selskap (SPE)
Høring - utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard
Høring - Forslag om endringer i utvalget av legemidler som kan omsettes gjennom LUA - ordningen
Høring – forslag om å ta nødprevensjon inn i LUA - utvalget
Høring - forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høringsuttalelse - varsel om vedtak i markedene for LLUB og bredbåndsaksess
Høring - forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
Høring - rapport om digital dividende i Norge
Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget. Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet
Høringsuttalelse - rapport om tau- og kabelbaner, tilsyn, kontroll og ansvar
Høring - forslag til endringer kringkastingsloven
Høring - forskrift til ny lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsvirksomhet (omstillingslova)
Høring - EU-kommisjonens hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten artikkel 81 og 82
Høring - utkast til lovbestemmelser om finansinstitusjoners navnebruk
Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt
Høring - endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven (hjemfall)
Høring - rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre
Høring - evaluering av Norges geologiske undersøkelser
Høring - NOU 2007:17 - Skattefavorisert individuell pensjonsordning
Høring - eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten
Høring - konsultasjon av nasjonal allokeringsplan (NAP)

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2008

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse