Uttalelser

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Høringsuttalelse - forslag til ny drosjeforskrift for Oslo kommune
Høring – NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer - norsk politikk - bærekraftig utvikling og klima i offentlige beslutningsprosesser
Høring – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlig mobilkommunikasjonsnett
Høring – forslag til endring av kringkastingsforskriftens regler om formidlingsplikt
Høring – NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
Høringsuttalelse – forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger
Høring – rapport om evaluering av Bokavtalen
Høringssvar - forslag til endringer i utvalget legemidler som kan omsettes utenom apotek
Høringssvar - forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov
Høring – forskrift om energieffektivitet i bygninger
Høring – NOU 2009:6 forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold
Høring – NOU 2009:11 Kredittavtaler
Tilleggshøring – avanserte måle- og styringssystem
Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv
Høring – Tilleggsutredning om virkninger av EUs tredje postdirektiv
Høring – forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
Høring – forslag til endringer i reglene om formidlingsplikt
Høringsuttalelse – statens kommunikasjonspolitikk
Høring – forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett
Svar på høring – forskrift om obligatoriske IT-standarder
Høring - forslag til krav til taksametre
Høring - utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT standarder i offentlig sektor
Høring - oppheving av konsesjonsordning for omsetning av videogram
Høring - Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet
Høring - utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv
Høring - forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett og NOU 2008:21 Nettbankbasert betalingsoverføring
Høring - utredning om omvendt avgiftsplikt i bygg- og anleggsbransjen
Høring - Forskrift om universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane
Høring – forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven
Høring - Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter
Høring – avanserte måle- og styringssystem (AMS) – forslag til endringer i forskrift
Høring - forslag til endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
Høring – forslag til forskrift om tildeling av oppdrettstillatelser
Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift 11.03.1999 nr 301 om måling, avregning mv § 4-2 om prising av ubalanser
Høring - forslag til endring av bokføringsregelverket
Høringsuttalelse - NOU 2009: 2 - Kapital og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv
Høring - utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett
Høring - forslag til endring av kapittel 15 i kontrollforskriften
Høring - utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn

Uttalelser 2009

Uttalelser
Arkiv Sidenavn
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse