Opplysninger

V2011-12 - Ski Taxi BA, Follo Taxisentral BA og Ski Follo Taxidrift AS – ileggelse av overtredelsesgebyr og pålegg om opphør

Bestemmelse
§ 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør; § 29 Overtredelsesgebyr
Brevdato
Sammendrag

De to konkurrerende drosjesentralene Follo Taxisentral og Ski Taxi samarbeidet gjennom det felleseide selskapet Ski Follo Taxidrift AS om å inngi tilbud i to anbudskonkurranser høsten 2010. Anbudskonkurransene gjaldt pasienttransport for Oslo universitetssykehus med en verdi på henholdsvis inntil 20 og 30 millioner kroner.

I den første anbudskonkurransen medførte drosjesentralenes samarbeid at Oslo Universitetssykehus kun mottok ett tilbud. Oslo universitetssykehus valgte å avlyse konkurransen på grunn av manglende konkurranse. I den påfølgende anbudsutlysningen innga sentralene også felles tilbud. I denne konkurransen var det to andre tilbydere.

Follo Taxisentral og Ski Taxi er konkurrenter i drosjemarkedet i Follo, og disse to selskapene kunne ha inngitt selvstendige tilbud i begge konkurranser. Det var ikke noe i konkurransegrunnlagene fra Oslo universitetssykehus som hindret selskapene i å inngi tilbud hver for seg. Når selskapene i stedet valgte å samarbeide, handlet de i strid med loven

Konkurransetilsynets vedtak:

  • Ski Follo Taxidrift AS ilegges et overtredelsesgebyr på 2,2 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10.
  • Follo Taxisentral BA ilegges overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for brudd på konkurranseloven § 10.
  • Ski Taxi BA ilegges et overtredelsesgebyr på 250 000  kroner for brudd på konkurranseloven § 10.
  • Ski Follo Taxidrift AS, Follo Taxisentral BA og Ski Taxi BA pålegges opphør av tilsvarende anbudssamarbeid som beskrevet i dette vedtaket.
Sist endret: