A2018-1 - Fabritius Gruppen AS - A Bygg Gruppen AS - konkurranseloven § 19 - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet

Bestemmelse
konkurranseloven § 19 annet ledd
Brevdato
Sammendrag

Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Fabritius Gruppen AS eller dets eiere erverver virksomheten i A Bygg Gruppen AS og foretar de tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift av denne virksomheten.

Sist endret: