Fakta om drosjenæringen

Drosjemarkedet kan som utgangspunkt deles inn i to segmenter, enkeltreisesegmentet og kontraktsegmentet.

Enkeltreisesegmentet omfatter tilfeller hvor kunder bestiller turer gjennom en sentral, eller ved å praie en drosje på gaten.

Kontraktsegmentet omfatter tilfeller hvor transporten er fastsatt i avtale. Avtalen kan enten være inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller etter anbudskonkurranse. Konkurransetilsynets forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfatter ikke kontraktsegmentet.

De ansvarlige myndighetene for reguleringen av drosjenæringen i Norge er:

• Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for drosjevirksomheten og løyvepolitikken i Norge.

• Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. I dette ligger blant annet at fylkeskommunene utsteder løyver, avgjør sammen med kommunen hvorvidt løyvet skal være tilsluttet en drosjesentral, og hvorvidt et løyve kan skifte eier.

• Konkurransetilsynet har ansvaret for maksimalprisreguleringen, og valg av takstsystem. Som følge av dette har Konkurransetilsynet innført takstsystemet parallelltakst.

• Justervesenet har ansvaret for regelverket innenfor måleteknikk. Justervesenet kontrollerer og godkjenner drosjenæringens taksametre.

Inntil år 2000 var hele drosjemarkedet i Norge underlagt prisregulering. I år 2000  ble enkelte geografiske områder unntatt maksimalprisreguleringen. Per i dag er flere byer og tettsteder unntatt prisreguleringen. Det er kun i enkeltreisesegmentet at prisene reguleres i Norge. I kontraktsegmentet er det avtalefrihet mellom tilbyder og oppdragsgiver.

 

Les mer

Statistisk sentralbyrå:

Tall om drosjetransport >>

 

Transportøkonomisk institutt:

Effekter av drosjeregulering – internasjonale erfaringer >>

Konkurranse-politikken setter behovsprøvingen under press >>

 

Konkurransetilsynet:

Regulation and competition in the Norwegian taxi service industry (pdf)