Jeg har betalt for mye for drosjeturen min. Hva gjør jeg?

I områder som er maksimalprisregulert er det ikke tillatt for drosjen å ta høyere pris enn det som er fastsatt i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn kapittel 2. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det er flere enn fire passasjerer i bilen. Dersom du har betalt mer enn det som er tillatt etter forskriften, kan forholdet politianmeldes. Du kan også kontakte Konkurransetilsynet i slike tilfeller, men det er politiet som har sanksjonsmyndighet.

Har du tatt drosje i et område som er unntatt maksimalprisreguleringen har drosjene i utgangspunktet fri prisfastsettelse. Det følger imidlertid av pristiltaksloven § 2 at det er “forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige”. Dersom du mener å ha betalt en pris som er urimelig i henhold til loven, kan dette politianmeldes. Konkurransetilsynet kan kontaktes i slike tilfeller, men sanksjonsmyndigheten ligger hos politiet.

Sanksjonen for å ha krevd for høy betaling, både i prisregulerte og ikke-prisregulerte områder, vil være bøter eller fengsel. Se nærmere om sanksjonene i pristiltaksloven § 4.