Priser og takstsystem

Hva er parallelltakst? Med parallelltakst menes at prisen for drosjeturen beregnes ved at tidstakst og avstandstakst løper samtidig under hele turen.

Tidstakst er prisen som drosjen tar betalt for tiden du disponerer bilen.

Avstandstakst er prisen som drosjen tar for den distansen du har disponert bilen.

Eksempel på prisberegning med parallelltakst for en gitt drosjetur

Turen er 10 km lang og tar 15 minutter. Utregning etter parallelltakstsystemet:

Pris = Starttakst + (15 minutter x tidstakst per minutt) + (10 km x avstandstakst per km)

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn >>

Nærmere om forskriften

Kapittel 1 inneholder generelle bestemmelser om takstberegning. Kapittel 1 gjelder for drosjetransport som er omfattet av forskriften. Det vil si også drosjetransport som ikke er maksimalprisregulert etter forskriften kapittel 2. Ifølge kapittel 1 § 2 skal løyvepliktig drosjetransport som er omfattet av forskriften benytte parallelltakst.

Forskriften kapittel 2 fastsetter takster for drosjer i områder som er regulert med maksimalpris. I disse områdene kan ikke drosjen kreve andre eller høyere tillegg til prisen enn det som er fastsatt i kapittel 2. Enkelte geografiske områder er unntatt maksimalprisreguleringen. Prisreguleringen gjelder heller ikke for drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer i bilen. Takstene i forskriften er kun maksimaltakster, det er altså tillatt å benytte lavere takster enn det som er oppgitt.

I forskriften § 1 finner du en oversikt over hvilke geografiske områder som er unntatt fra maksimalprisreguleringen. Områder kan unntas fra maksimalprisforskriften ved forskrift dersom det er to eller flere drosjesentraler i området. Videre må forholdene legge til rette for tilstrekkelig konkurranse.

Områdene som er unntatt prisregulering er:

• Oslo
• Akershus
• Drammen
• Lier
• Nedre Eiker
• Røyken
• Hurum
• Kongsberg
• Øvre Eiker
• Modum
• Trondheim
• Bergen
• Askøy
• Fjell
• Sund
• Stavanger
• Randaberg
• Sola
• Sandnes
• Kristiansand
• Søgne
• Songdalen
• Vennesla
• Moss
• Rygge
• Råde
• Fredrikstad
• Sarpsborg
• Haugesund
• Karmøy

Ifølge kapittel 3 trer forskriften i kraft 1. september 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. mars 2007 nr. 265 om maksimalpriser for kjøring med drosjebil.