Gjelder det et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i fastsettelsen av administrative reaksjoner? Jf. Høyesteretts dom i Rt-2012-1556 (Brosaken) avsnittene 35 og 60

Prosjektet vil analysere, drøfte og besvare spørsmålet om det gjelder et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i domstolenes og domstolsliknende organers fastsettelse av administrative sanksjoner. Med “administrativ sanksjon” menes en negativ reaksjon som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter EMK, jf. forvaltningsloven §43.