2023 I 2022  I 20202019  I  2018 2017  I  2016  I  2015  I


 

Gjelder det et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i fastsettelsen av administrative reaksjoner? Jf. Høyesteretts dom i Rt-2012-1556 (Brosaken) avsnittene 35 og 60

Prosjektleder: Tore Lunde

Vedtak: V2020-1

Status: Avsluttet

Prosjektet vil analysere, drøfte og besvare spørsmålet om det gjelder et skjerpet beviskrav for utmålingsmomenter som inngår i domstolenes og domstolsliknende organers fastsettelse av administrative sanksjoner. Med «administrativ sanksjon» menes en negativ reaksjon som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter EMK, jf. forvaltningsloven §43.


 

European Association for Research in Industrial Economics («EARIE») – konferanse i Bergen 2021.

Prosjektleder: Norges Handelshøyskole

Vedtak: V2020-2

Status: Avsluttet

Gjennomføring av den 48. årlige EARIE –konferansen. Konferansen samler deltakere internasjonalt fra forskning, næringsliv og forvaltning, og presenterer forskning innen næringsøkonomi (Industrial Organization). Konferansen avholdes i Bergen 27. – 29. august 2021 i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver
Arrangør: BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics

Vedtak: V2020-3

Status: Avsluttet

BECCLE gjennomfører åpne seminarer innen konkurranserett og konkurranseøkonomi, tildeler masterstipender innen konkurranserett og konkurranseøkonomi og gjennomfører den årlige BECCLE konferansen i konkurranserett og konkurranseøkonomi. BECCLE konferansen 2020 er utsatt til 2021 grunnet Covid-19.


 

Prissamarbeid, prisforhandlinger og prisdiskriminering

Prosjektleder: Espen Moen, Handelshøyskolen BI

Vedtak: V2020-4

Status: Avsluttet

Rapporter:

Sequential Price Setting: Theory and Evidence from a Lab Experiment

-Tom-Reiel Heggedal, Leif Helland & Espen R. Moen 

 

Collusion through list prices: an experimental investigation 

-Tom-Reiel Heggedal, Espen R. Moen, & Christian Riis 

Prosjektet vil i to delprosjekter analysere hhv. samarbeid om veiledende priser samt forhandlinger og prisdiskriminering i vertikale kjeder. Prosjektet vil analysere mekanismer som kan gi grunnlag for å etablere og vedlikeholde kartellsamarbeid gjennom koordinering på veiledende priser. Videre vil prosjektet analysere dynamiske effekter knyttet til størrelsesbasert prisdiskriminering.


 

Utvikling i markedskonsentrasjon og marginer i Norge

Prosjektleder: Gjermund Grimsby, Menon Economics

Vedtak: V2020-5

Status: Avsluttet

Rapporter:

Industry Concentration and Profitability in Europe – The Case of Norway

– Lars Stemland Eide, Jonas Erraia og Gjermund Grimsby


Konkurransedirektør Tina Søreide
Konkurransedirektør Tina Søreide