Offentlig høring:

Veikart for forenkling i EUs fusjonskontroll

EUs fusjonskontroll, basert på rådsforordning (EC) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (fusjonsfordningen), gjennomføringsforordningen samt relaterte kunngjøringer og veiledninger, tar sikte på å sikre at fusjoner og oppkjøp ikke skader konkurransen i det indre marked.

Europakommisjonen gjennomfører nå en åpen høring der det bes om innspill til ulike muligheter for forenklinger i fusjonskontrollen.

Bakgrunnen er en målsetting om  forbedre EUs fusjonskontrollprosedyrer uten å svekke effektiv håndheving av regelverket. Målet er å gjøre EUs fusjonskontroll mer effektiv og mindre belastende i saker som det er liten grunn til å tro vil svekke konkurransen, og derigjennom la Kommisjonen bruke mer ressurser på de tilfellene der det kreves en detaljert undersøkelse.

For å nå dette målet ønsker Kommisjonen å undersøke muligheter for å forenkle prosessen ytterligere i ulike fusjonssaker.

Innspill kan gis ved å benytte denne lenken:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12957-Revision-of-certain-procedural-aspects-of-EU-merger-control.

Her finner man også Kommisjonens Inception Impact Assessment som gir mer detaljert informasjon om bakgrunnen for høringen.

Frist for innspill er 23. april.