Konkurransetilsynets arbeid under korona-pandemien

 

Som det fleste andre må tilsynet tilpasse seg situasjonen som følge av koronavirus-krisen.

Vi er opptatt av å sikre at våre ansatte, deres familier og de vi er i kontakt med i vårt daglige virke, ikke blir utsatt for smitte. På den måten bidrar vi til den store dugnaden som gjøres i Norge for å hindre utbredelsen av smitten.

Vi vil fortsette å utføre vårt viktige samfunnsansvar med å sørge for god konkurranse til det beste for næringslivet, forbrukere og samfunnet generelt. For å håndtere situasjonen er det gjort følgende tiltak:

• Ansatte er oppfordret til å arbeide hjemmefra. I hovedsak vil alle interne og eksterne møter bli gjort via telefon eller videokonferanse. Fysiske møter kan unntaksvis forekomme.

• Pågående etterforskningssaker etterforskes i utgangspunktet som normalt.

• Luftfartsektoren hadde et midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot å samarbeide som følge av korona-epidemien frem til 31. desember 2020. Dette unntaket er ikke forlenget. Konkurransetilsynet måtte varsles dersom unntaket ble benyttet, og tilsynet har en oversikt over meldte samarbeid i den perioden forskriften var i kraft. Oversikten er publisert her. Det kan bes om innsyn i meldingene etter ordinære regler. Les mer på regjeringen.no >> (12.06.2020)

og på regjeringen.no (25.09.2020)

• Tilsynet vil se hen til EU kommisjonens veiledning  for samarbeid av leveranse av kritiske varer og tjenester til COVID-19 pasienter
https://konkurransetilsynet.no/veiledning-for-selskaper-som-leverer-kritiske-varer-og-tjenester-til-covid-19-pasienter/(14.04.2020)

• Vi vil holde god dialog med partene dersom det av ulike grunner forekommer forsinkelser i saksbehandlingen, både fra tilsynets og partenes side.

• Kontakt med tilsynet fungerer som normalt, enten det gjelder tips eller det ønskes veiledning.

• Da det skjer raske endringer i forbindelse med koronaviruskrisen, vil det på kort varsel kunne skje endringer i våre tiltak. Vi oppfordrer derfor til at våre parter følger med på kt.no og melder seg på nyhetsvarselet til Konkurransetilsynet. 

• Vi ser også på hvordan vi best kan bruke tilgjengelig personell for å opprettholde kontinuiteten i vår saksbehandling. Vi vil i denne perioden prioritere håndhevingssakene våre og markedsovervåking.

Det er utfordrende tider, men vi vil etter beste evne utføre vårt arbeid så effektivt som mulig. Å sikre velfungerende markeder til det beste for samfunnet er vår viktigste oppgave. Det gjelder både under krisen som vi nå befinner oss i, men ikke minst når krisen er over og vi er tilbake til en normal hverdag. Det er viktig at tiltak og handlinger under krisen ikke fører til at vi etter krisen ender opp med færre aktører og dermed svekket konkurranse på lang sikt.

 

Sist oppdatert: 21.06.2021