Konkurransetilsynets behandling av en lempningssøknad

Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandling av en søknad om lempning. Konkurransetilsynet vil så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart starte behandling av den inngitte lempningssøknaden og fremlagt bevismateriale, og vurdere om vilkårene for hel lempning eller delvis lempning er til stede. Konkurransetilsynet vil oversende en skriftlig bekreftelse på dato og klokkeslett for mottak av lempningssøknaden, samt identifisere fremlagte bevis. Etter en foreløpig vurdering vil Konkurransetilsynet, så snart som mulig, underrette lempningssøker skriftlig om det vil bli gitt hel eller delvis lempning. Underrettelsen baseres på videre samarbeid med tilsynet under saksbehandlingen og etterlevelse av øvrige vilkår for lempning

Dersom lempningssøker samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet til saken er ferdigbehandlet, og det ikke har fremkommet opplysninger som innebærer brudd på vilkårene for lempning, vil lempning bli innvilget. Innvilgelse av lempning gis i vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 annet ledd, jf. § 7 i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.