Veiledning om konkurranseloven

Det følger av forvaltningsloven at alle forvaltningsorganer har veiledningsplikt. I tillegg finnes det en egen bestemmelse om veiledning i konkurranseloven. Plikten innebærer blant annet at Konkurransetilsynet skal gi veiledning som bidrar til at foretak og bedrifter får kjennskap til konkurranselovens regler og tilsynets praksis.

Konkurranseloven er en såkalt forbudslov som betyr at visse typer adferd er forbudt. Foretak har derfor selv ansvaret for å overholde reglene i konkurranseloven. Tilsynet har ikke mulighet til å gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra konkurranseloven.

Den norske konkurranseloven er harmonisert med konkurransereglene i EU/EØS. Det innebærer at rettspraksis fra EU- og EØS-retten er relevant og skal veie tungt som rettskilde ved anvendelse av de norske forbudsbestemmelsene. EU- og EØS-retten vil derfor også få innvirkning på Konkurransetilsynets veiledning om konkurranseloven.

Konkurransetilsynet veileder på flere ulike måter, eksempelvis gjennom generell veiledning ved henvendelse per telefon, gjennom foredrag og innlegg på ulike kurs og konferanser, kronikker, rapporter osv. Man kan også hente veiledning fra Konkurransetilsynets vedtak, både knyttet til overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser, fusjonskontroll og andre bestemmelser i loven.

 

Veileder om prisdiskriminering

Det er utarbeidet en generell veileder om prisdiskriminering som gjelder alle markeder.