Ulovlig samarbeid: Ny veileder for personstraff

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Et viktig formål med veilederen er å styrke insentivene til å varsle Konkurransetilsynet om brudd på konkurranseloven. Veilederen beskriver nærmere hvordan man kan unngå å bli anmeldt ved å varsle tilsynet.

– Det skal lønne seg å melde fra om konkurransekriminalitet. Den som står frem og avslører et ulovlig samarbeid, og samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet, vil normalt ikke bli anmeldt, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Veilederen beskriver hva tilsynet vil legge vekt på i vurderingen av hvorvidt en person skal anmeldes eller ikke. Også ledere som ikke selv er involvert, men som kjenner til samarbeidet, kan bli anmeldt.

– Ulovlig samarbeid mellom konkurrenter er en samfunnsskadelig form for økonomisk kriminalitet. Konkurransetilsynet vil prioritere å anmelde personer som gjør alvorlige brudd på konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Anonymitet
Konkurransetilsynet ønsker også å gi økt forutsigbarhet for personer som vurderer å varsle om konkurranselovbrudd. Veilederen beskriver hvordan man kan anmode tilsynet om en forhåndsvurdering om hvorvidt det er grunnlag for å unnlate anmeldelse. Det kan også gis veiledning på anonymt grunnlag.

– Konkurransetilsynet vil i konkrete saker kunne veilede enkeltpersoner ut over det som er mulig i den generelle veilederen. Vi oppfordrer derfor mulige varslere om å ta kontakt med tilsynet, sier etterforskningsdirektør Kari Bjørkhaug.

Ulovlig samarbeid

  • Overtredelse av konkurranseloven § 10 om ulovlig samarbeid, kan medføre overtredelsesgebyr for foretak og bøter eller fengsel for personer.
  •  Eksempler på ulovlig samarbeid kan være markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid.
  • Trusselen om personstraff er et viktig avskrekkende virkemiddel.
  • Konkurransetilsynet kan sende begjæring om tiltale i konkurransesaker til Økokrim.