A2011-17 – TrønderEnergi Nett AS – avslag på anmodning om inngrep – Fjordkraft AS, Trondheim Kraft AS og Midt Norge Kraft

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans, § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.04.2011

Fjordkraft AS, Trondheim Kraft AS og Midtnorge Kraft AS ber Konkurransetilsynet vurdere om TrønderEnergi Nett AS eller TrønderEnergi Marked AS har overtrådt konkurranseloven. Det anføres at informasjon gitt til nettselskapet har kommet på avveie og blitt misbrukt av TrønderEnergi Marked til salgsframstøt overfor kunder i Midtnorge Kraft. Selskapene har også inngitt klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for samme forhold.

Konkurransetilsynet har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av saken. I denne vurderingen har tilsynet sett hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen også hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden er til behandling. I tillegg er det lagt vekt på at forholdet som er beskrevet i henvendelsen synes å være omfattet av sektorregulering som håndheves av NVE, jf. energiloven med tilhørende forskrifter. Det vurderes av tilsynet som mest hensiktsmessig at NVE behandler denne saken.