Organisering og leiing

Konkurransetilsynet er leia av konkurransedirektør Tina Søreide. Direktøren blir utnemnd av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Konkurransetilsynet har ca. 110 tilsette og held til i Bergen.

Konkurransetilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeidar med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Nærings-og fiskeridepartementet. Konkurransetilsynet deltek òg i eit omfattande internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir konkurranseregelverket til EU gjennomført i norsk rett.

Konkurranseklagenemnda er klageorgan for Konkurransetilsynet sine vedtak. Klager stiles til Konkurranseklagenemnda (KNS), men sendes til Konkurransetilsynet.

Gå til Konkurranseklagenemnda si nettside.

Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.