Organisering og leiing

Konkurransetilsynet er leia av konkurransedirektør Tina Søreide. Direktøren blir utnemnd av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Konkurransetilsynet har ca. 116 tilsette og held til i Bergen.

Konkurransetilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeidar med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget, Regjeringa og Nærings-og fiskeridepartementet. Konkurransetilsynet deltek òg i eit omfattande internasjonalt samarbeid. Gjennom EØS-avtalen blir konkurranseregelverket til EU gjennomført i norsk rett.

Konkurranseklagenemnda er klageorgan for Konkurransetilsynet sine vedtak. Klager stiles til Konkurranseklagenemnda (KNS), men sendes til Konkurransetilsynet.

Gå til KNS si nettside >>

Ikon for Konkurransedirektør Tina Søreide.
Konkurransedirektør Tina Søreide.