Samarbeid som begrenser konkurransen
Konkurranseloven §10

Det er forbudt for foretak å samarbeide på en måte som begrenser konkurransen.

Konkurranseloven § 10 forbyr samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Tilsvarende forbud finnes i EØS-avtalen artikkel 53 og TEUV artikkel 101.

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid gjelder ikke bare avtaler, men også mer uformelt samarbeid som for eksempel at to konkurrenter i samforstand øker prisene på sine varer. Beslutninger som treffes av sammenslutninger av foretak kan også rammes av forbudet, for eksempel dersom en bransjeorganisasjon fastsetter hvordan medlemsbedriftene skal opptre i markedet.

Vertikale og horisontale samarbeid

Forbudet omfatter både horisontale og vertikale samarbeid. Horisontale samarbeid er samarbeid mellom (faktiske eller potensielle) konkurrenter. Vertikalt samarbeid er samarbeid mellom foretak som opererer på ulike trinn i omsetningskjeden, for eksempel en leverandør og en grossist.

Vertikale samarbeid kan ofte være positivt for konkurransen og forbrukerne, men kan under visse omstendigheter være skadelig for konkurransen.

Horisontale samarbeid anses normalt som mer konkurranseskadelig enn vertikalt samarbeid spesielt dersom samarbeidet gjelder priser, oppdeling av markeder eller begrensning av produksjon eller salg.

Les mer om forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 første ledd >>

 

Veiledning om prosjektsamarbeid

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid innebærer at det i utgangspunktet ikke er tillatt for konkurrenter å innlevere et felles tilbud i en anbudskonkurranse.

Samarbeid mellom foretak som av ulike årsaker ikke kan inngi tilbud i en anbudskonkurranse på egenhånd er derimot tillatt. Slike samarbeid kan øke antallet tilbud i anbudskonkurransen og på den måten bidra til å fremme konkurransen.

Les mer om prosjektsamarbeid >>

 

Unntak fra forbudet

Ikke alle konkurransebegrensende samarbeid er forbudt. Unntaksbestemmelsen i konkurranseloven § 10 tredje ledd gjør unntak fra forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd for samarbeid som gir effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger. Dette kan for eksempel være tilfellet der samarbeidet effektiviserer produksjonen eller distribusjonen på en måte som kommer konsumentene til god i form av lavere priser eller høyere kvalitet.

Les mer om unntaksbestemmelsen i § 10 tredje ledd >>

Tilsvarende unntaksbestemmelse finnes i EØS-avtalen artikkel 53 (3) og TEUV artikkel 101 (3).

 

Hvordan kan innkjøpere unngå å bli lurt ved anskaffelser?

Anbudssamarbeid kan skje uten at det er synlig for deg som er innkjøper. Du kan tape både penger og kvalitet i anskaffelsen. I denne brosjyren får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt.

Les brosjyren her >>

Ti tegn på ulovlig samarbeid >>

 

Tips oss

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid både fra personer og fra foretak.

Konkurransetilsynet har taushetsplikt om tipseres identitet. Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter.

Les mer og tips oss >>

 

Bevissikring

Konkurransetilsynet kan foreta uanmeldte kontrollbesøk (bevissikring) hos foretak som mistenkes for brudd på konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet må innhente en beslutning om bevissikring fra tingretten før bevissikringen kan iverksettes, jf. konkurranseloven § 25.

Se oversikt over Konkurransetilsynets etterforskningssaker >>

 

Lempning/amnesti

Det foretaket som er først ute med å avsløre et ulovlig samarbeid til Konkurransetilsynet kan unngå overtredelsesgebyr og straffeforfølgning.

Det sentrale i lempningsordningen er at foretak kan unngå overtredelsesgebyr ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid kan innebære full fritakelse fra overtredelsesgebyr (hel lempning) eller reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

Les mer om lempningsordningen

Søk om amnesti gjennom lempningsordningen

Les veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10 (personstraff)

 

Sanksjoner

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av konkurranseloven § 10 kan Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 29 ilegge foretak overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av foretakets omsetning.

Konkurransetilsynet kan pålegge opphør av ulovlig adferd etter konkurranseloven § 12. Slike pålegg kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør. Pålegg om opphør kan ilegges i kombinasjon med overtredelsesgebyr.

En sak om overtredelse av konkurranseloven § 10 kan også avsluttes med vedtak om bindende avhjelpende tiltak, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. Det er opp til de foretakene som har overtrådt forbudet om ulovlig samarbeid å fremsette forslag om avhjelpende tiltak. Brudd på vedtak om bindende avhjelpende tiltak kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

 

Overprøving

Konkurransetilsynets vedtak kan klages inn for Konkurranseklagenemnda.