Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff

Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av bedriftens årlige omsetning. Enkeltpersoner risikerer fengselsstraff inntil 3 år. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 6 år anvendes. Bedriften kan også risikere et omdømmetap.

 

Sanksjoner ved ulovlig samarbeid
Konkurransetilsynet kan ilegge bedrifter overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av bedriftens omsetning etter konkurranseloven § 29.

Videre kan Konkurransetilsynet anmelde personer til politiet/Økokrim for strafferettslig forfølgning etter konkurranseloven § 32. Ulovlig samarbeid kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 6 år anvendes.

Les veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10 (personstraff).

Undersøkelser viser at den reaksjon som i størst grad fremstår avskrekkende overfor næringslivsaktører med tanke på å delta i et ulovlig samarbeid, er fengselsstraff. Konkurransetilsynet ønsker å benytte muligheten som ligger i konkurranselovens straffetrussel.

 

Pålegg om opphør
Konkurransetilsynet kan pålegge opphør av det ulovlige samarbeidet etter konkurranseloven § 12. Pålegg om opphør kan også ilegges i kombinasjon med overtredelsesgebyr. Pålegg om opphør kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør. Dette kan omfatte både atferdsregulerende og strukturelle tiltak. For å sikre at et pålegg om opphør etterleves kan det ilegges tvangsmulkt. Overtredelse av et pålegg om opphør kan medføre overtredelsesgebyr etter § 29 eller straff etter § 32.

Med hjemmel i konkurranseloven § 12 tredje ledd kan Konkurransetilsynet i en sak som kan ende med et vedtak etter konkurranseloven § 12 første ledd, velge å avslutte saken ved et vedtak om bindende avhjelpende tiltak. Det er partene selv som må fremsette de avhjelpende tiltak, og det er opp til Konkurransetilsynet å vurdere om de forslåtte tiltakene skal avvises eller aksepteres.

Dersom Konkurransetilsynet aksepterer de foreslåtte tiltak kan vedtak fattes og saken avsluttes før tilsynet har gjort en fullstendig vurdering av inngrepsvilkåret etter konkurranseloven § 12 første ledd er oppfylt. Vedtaket skal fastslå at Konkurransetilsynet ikke vil gå videre med saken ved å pålegge opphør eller ilegge overtredelsesgebyr, dersom tiltakene gjennomføres. Brudd på vedtaket kan medføre overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29. Konkurransetilsynet kan etter § 12 fjerde ledd omgjøre vedtak om bindende tiltak. Dersom vilkårene for slik omgjøring er til stede kan Konkurransetilsynet fortsette sin saksbehandling for å avdekke om det foreligger en overtredelse, og eventuelt treffe vedtak i samsvar med dette.

 

Andre konsekvenser
Bedrifter som har samarbeidet ulovlig, risikerer også tap i forhold til omdømme. Bedrifter som har samarbeidet ulovlig, løper i tillegg risiko for erstatningssøksmål fra kunder og andre aktører som har blitt berørt av det ulovlige samarbeidet.