7,5 millioner i gebyr til VY

Konkurransetilsynet ilegger Vygruppen et gebyr på 7,5 millioner kroner for å ha gitt uriktige opplysninger i melding om foretakssammenslutning.

– Plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger til Konkurransetilsynet er grunnleggende for at tilsynet skal kunne være i stand til å håndheve konkurranseloven, sier nestleder Kjersti Bruaas ved avdeling for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.

Etter konkurranseloven kan et foretak ilegges overtredelsesgebyr dersom det gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Konkurransetilsynet.

Uriktige eller ufullstendige opplysninger i melding
Vygruppen og Fjord1 sendte 3. mars 2019 melding til Konkurransetilsynet om opprettelsen av et reiselivsselskap og erverv av kontroll over Fjord Tours. I meldingen skrev Vygruppen at de ikke kunne komme i en posisjon til å kunne nekte konkurrenter av Fjord Tours tilgang til Flåmsbanen.

Under saksbehandlingen av foretakssammenslutningen ble tilsynet gjort kjent med at Vygruppen hadde varslet oppsigelse av en avtale som blant annet regulerte salg av billetter til Flåmsbanen. Denne opplysningen var relevant for tilsynets vurdering av om Vygruppen ville ha mulighet til å kontrollere billettsalget til Flåmsbanen.

– Tilsynet ser alvorlig på tilfeller hvor plikten til å gi riktige og fullstendige opplysninger ikke er overholdt. Opplysninger som gis når foretak melder en transaksjon til tilsynet, utgjør startpunktet for vår saksbehandling. Behandling av slike meldinger er underlagt korte lovpålagte frister, og det er derfor spesielt viktig at tilsynet kan stole på informasjonen som gis, sier Bruaas.

Når det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger, skaper det en risiko for at sider ved saken overses eller ikke undersøkes nærmere.

– I verste fall kan dette medføre at tilsynet ikke griper inn mot en foretakssammenslutning som er skadelig for konkurransen, fortsetter Bruaas.

Konkurransetilsynet avsluttet behandlingen av foretakssammenslutningen 5. april 2019. De uriktige eller ufullstendige opplysningene i meldingen var relevante for tilsynets vurderinger, men de var ikke av avgjørende betydning for det endelige utfallet av saken.

Dette er fakta i saken:
– Konkurransetilsynet mottok 3. mars 2019 melding om foretakssammenslutning fra Vygruppen og Fjord1 ASA om opprettelsen av fellesforetaket NSB Fjord1 Reiseliv AS og erverv av kontroll over Fjord Tours AS.
– Konkurransetilsynet ble 2. april 2019 gjort kjent med at Vy hadde varslet oppsigelse av en avtale som blant annet regulerte salg av billetter til Flåmsbanen.
– Etter konkurranseloven § 29 og meldepliktforskriften § 1 kan et foretak ilegges overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som handler på vegne av foretaket forsettlig eller uaktsomt gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Konkurransetilsynet.
– Tilsynet kan ilegge et gebyr på inntil 1 prosent av foretakets omsetning for denne type overtredelser.
– Vy kan klage på vedtaket om overtredelsesgebyr til Konkurranseklagenemda innen seks måneder fra mottak av vedtaket.

Portrettbilde av Kjersti M. Bruaas i Konkurransetilsynet.
Kjersti M. Bruaas, fungerende nestleder i avdeling finans og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet?
Klikk her >>