Drivstoffmarkedet

Bensin og drivstoff er fortsatt viktig for norske forbrukere, og konkurransen i drivstoffmarkedet er ikke så god som den kunne har vært. Derfor følger Konkurransetilsynet ekstra godt med på dette markedet.  

For å følge med på konkurransen og prisene i drivstoffmarkedet har Konkurransetilsynet to særlig viktige tiltak.  

Det ene er at vi har pålagt de store aktørene i markedet opplysningsplikt, se mer om dette under. Opplysningsplikten gjør at tilsynet til enhver tid har god kontroll på konsentrasjonen i markedet.  

Det andre tiltaket er at Konkurransetilsynet innhenter drivstoffpriser fra hele landet og kartlegger utviklingen. Tilsynet bruker kartleggingen blant annet til å informere drivstoffkundene om hvordan prisene utvikler seg, slik at kundene skal ha best mulig forutsetninger for å vite når det lønner seg å kjøpe drivstoff. Kartleggingen var også grunnlaget for en etterforskningssak mot Circle K og YX, se mer om denne her. 

Graf som viser bensinprisenes utvikling over tid
Grafen viser landsgjennomsnittet for bensinpriser (blå) og dieselpriser (oransje) for hele mars 2023. Prisene følger et mønster hvor pumpeprisene har en markant økning, for så å nedjusteres gradvis. Vi ser også at prisøkningene i denne måneden ofte skjer med tre dagers mellomrom.

Konkurransetilsynets karlegging viser at drivstoffprisene følger et bestemt mønster. Pumpeprisene settes markant opp noen dager i uken, for så å settes ned gradvis. De fleste stasjonene i Norge gjennomfører økningen i løpet av noen timer, mens nedjusteringen skjer i ulikt tempo på ulike steder. Lenge så vi at prisøkningene skjedde på faste dager, men dette stemmer ikke lenger. Som grafen viser, skjedde prisøkningene på ulike ukedager i mars 2023.

Les mer:

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål om drivstoff

Prisene er på det laveste rett før prisene hopper opp, men når dette skjer har endret seg over tid. Konkurransetilsynet kartlegger drivstoffprisene og går jevnlig ut med oppdatert offentlig informasjon om når det lønner seg å fylle. Dette gjør vi for å gjøre det litt lettere for kundene å orientere seg i markedet.  

Se siste publiserte pressemelding for oppdatert informasjon om drivstoffprisene. Disse finner du under overskriften «Relevante saker». 

Prisnivået bestemmes av kostnadene ved salg av drivstoff og av fortjenesten til stasjonene og kjedene. I tillegg har lokal konkurranse mye å si for kortsiktige svingninger i pumpepriser og for lokale prisforskjeller.

Hvordan påvirker konkurranse drivstoffprisen? 

Graden av konkurranse i drivstoffmarkedet er forskjellig i ulike områder. Om det er god konkurranse avhenger blant annet av hvor mange og hvilke kjeder som er til stede, om det er ubetjente stasjoner i området og størrelsen på transportkostnadene knyttet til å forsyne stasjonene med drivstoff. Noen steder finnes det også mindre kjeder som bidrar til sterkere konkurranse, fordi de ikke følger det samme faste prismønsteret som de store kjedene.  

I byer er det ofte flere kjeder til stede, noe som ofte bidrar til bedre konkurranse. Samtidig kan det i områder med mange aktører likevel være høye priser. Det kan skyldes at korte avstander gjør det lettere for stasjonene å observere hverandres priser, noe som kan dempe konkurransen.  

I tillegg spiller kundene en stor rolle. Jo mer aktive kundene er til å fylle tanken når det er billig, desto hardere må stasjonene konkurrere for å vinne kunder. Derfor vil områder med spesielt prisbevisste kunder oftere ha lavere drivstoffpriser. 

Andre faktorer som kan påvirke prisen 

Prisnivået styres også av internasjonale priser på drivstoff, drivstoffavgifter, driftskostnader og fortjeneste for stasjonene og kjedene. Når for eksempel råvareprisen på olje ligger over normalen i perioder, vil de internasjonale drivstoffprisene øke, og prisnivået på drivstoff i Norge vil gå opp.  

Like priser trenger ikke å bety at stasjonene samarbeider.  

Men dersom de like prisene skyldes at selskapene på en eller annen måte har blitt enige om prisene, vil dette sannsynligvis være ulovlig. To stasjoner som samarbeider om priser i stedet for å konkurrere om å være billigst, vil derfor sannsynligvis bryte konkurranseloven.  

En mulig lovlig årsak til at bensinstasjonene har like priser, er at de observerer hverandres prismaster og på egenhånd velger å sette prisen likt den andre. Å ensidig tilpasse seg konkurrentens atferd er altså ikke ulovlig.

Ulik konkurransesituasjon gir lokale forskjeller i priser. Se mer under «Hva bestemmer drivstoffprisene?» 

Noen ganger skyldes store prisforskjeller at én stasjon akkurat har satt opp prisen, mens den andre ikke har gjort dette enda. Pumpeprisene settes markant opp noen dager i uken, for så å settes ned gradvis. Det kan være stor prisforskjell mellom to stasjoner dersom den ene ligger lavt fordi den er i slutten av en periode med prisnedgang, mens en annen nettopp har satt en ny, høy pris. 

Dersom det over tid er stor prisforskjell mellom to områder som ligger nær hverandre, tyder dette på at avstanden er tilstrekkelig stor til at stasjonene i det dyreste området ikke opplever at kundene heller drar til det billigste området for å fylle. Hvis dette hadde skjedd, ville de dyreste stasjonene valgt å heller sette ned prisene. 

Dette kan vi kunder påvirke ved å benytte forbrukermakten. I områder hvor ingen stasjoner har spesielt lave priser, vil det lønne seg å planlegge innkjøp når man uansett har ærender i områdene rundt. Det er tilstrekkelig at en del kunder gjør dette. Så lenge det er mange nok til at de lokale stasjonene ser at salget går ned, er det gode sjanser for at stasjonene vil justere ned prisen for å få opp salget igjen.  

Ja, bensinstasjoner kan lovlig opplyse om gjeldende pumpepris på forespørsel fra kunder. Dette gjelder enten kundene får informasjonen per telefon, ved oppmøte hos selger, eller ved at opplysningene gis til kundene på annen måte. 

Det er bra med informasjon til kundene slik at de da lettere kan finne ut hvor det er billigst å fylle drivstoff. Dette kan fremme konkurranse og gi lavere priser.  

Samtidig en slik plattform gi bensinstasjonene mer informasjon om konkurrentenes priser, noe som kan være uheldig. Stasjoner setter ned prisen for å tiltrekke kunder, og det er denne konkurransen som driver prisene nedover. Når stasjoner har god oversikt, kan de senke prisen raskt når konkurrentene gjør det. Dersom en stasjon kun får være billigst en kort stund, vil den ikke rekke å få spesielt mange ekstra kunder. Da blir det heller ikke så attraktivt å senke prisene, og resultatet kan bli høyere priser. 

En slik plattform kan være et brudd på konkurranselovens §10. Loven sier at det er forbudt for foretak å samarbeide på en måte som begrenser konkurransen, forbudet gjelder både direkte og indirekte samarbeid. Det er selskapenes ansvar å passe på at de holder seg innenfor loven. 

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [numberposts] => 0
  [category] => Array
    (
      [0] => 691
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)