Avslutter etterforskning mot Ringnes – tiltak kan gi større utvalg av øl

Konkurransetilsynet har avsluttet etterforskningssak mot Ringnes. Grunnen er at selskapet har gått med på å endre avtalene sine med serveringssteder, slik at mindre bryggerier og leverandører lettere får innpass i markedet. Endringene vil kunne føre til større utvalg av øl på serveringsstedene.


Konkurransetilsynet har etterforsket Ringnes siden april 2017. Tilsynet mistenkte at selskapet gjennom sine avtaler med serveringssteder hadde bundet disse til å kjøpe øl eksklusivt fra Ringnes. Slike avtaler kan hindre andre bryggerier og leverandører innpass i markedet, noe som kan være brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling.

Dominerende selskaper har et spesielt ansvar etter konkurranseloven. De kan konkurrere hardt, men dersom de inngår eksklusivavtaler kan dette føre til at mindre aktører enten blir utestengt fra eller får mindre mulighet til å konkurrere i markedet. Svekket konkurranse i et marked kan føre til at det blant annet blir mindre utvalg, dårligere kvalitet og høyere pris på produktene. Dette gjelder uansett hvilke produkter eller tjenester som omsettes i markedet.

– Aktører med stor markedsmakt har etter konkurranselovens § 11 et særlig ansvar for å sikre at deres opptreden ikke skader konkurransen i markedet. Avtaler mellom dominerende aktører og deres kunder, som binder kunden til å kjøpe hele eller det meste av sitt behov fra den dominerende aktøren, kan begrense konkurransen og er derfor noe Konkurransetilsynet ser alvorlig på, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Må åpne for konkurrenter
Ringnes forplikter seg ved de avhjelpene tiltakene til å ikke inngå avtaler som gir selskapet rett til å levere øl eksklusivt til serveringssteder, og det skal gå klart frem av avtalene at serveringsstedene står fritt til å ta inn øl fra andre bryggerier og leverandører.

Tiltakene gjør det også mulig for andre bryggerier og leverandører å konkurrere på pris, ettersom Ringnes forplikter seg til ikke å avtale rabatter som låser serveringsstedene til Ringnes, eller belønne kunder som velger å handle kun fra Ringnes.

Videre har Ringnes ikke lenger mulighet til å begrense andre bryggeriers eller leverandørers tilgang til et serveringssted. Ringnes må fra nå av åpne for at konkurrenter kan installere eget utstyr for servering av øl eller tillate at konkurrenter benytter Ringnes’ utstyr der serveringsstedet mangler plass til mer utstyr.

– Dette vedtaket sikrer at serveringssteder som har avtale med Ringnes, står fritt til å velge om de også vil kjøpe øl fra andre. Dette valget vil ikke bare kunne gi forbrukerne et bredere utvalg av øl, men også oppmuntre bryggerier og leverandører til å utvikle og tilby større utvalg øl til lavere priser i fremtiden. I tillegg kan dette sikre mangfoldet av mindre bryggerier i Norge, sier prosjektleder Katrine Amdam.

Konkurransetilsynet sendte forslagene til avhjelpende tiltak på høring til kunder og konkurrenter 13. februar 2020 og svarene viste at aktørene i stor grad var positive til de foreslåtte tiltakene. De endelige tiltakene er justert på bakgrunn av svarene som kom i høringsrunden.

Det er oppnevnt en forvalter som vil føre kontroll med at Ringnes overholder de avhjelpende tiltakene. Dersom Ringnes ikke opptrer i samsvar med de avhjelpende tiltakene, vil tilsynet kunne gjenåpne etterforskningen, og treffe et mulig vedtak med overtredelsesgebyr etter konkurranseloven.

Det er første gang Konkurransetilsynet fatter vedtak om å avslutte en etterforskningssak ved å gjøre avhjelpende tiltak, foreslått av det etterforskede foretaket, bindende for foretaket.

Om avhjelpende tiltak:
– Foretak som er under etterforskning kan fremme forslag om avhjelpende tiltak når som helst under etterforskningen
– Tiltakene kan gå ut på at et foretak endrer atferden sin, eller at det gjøres strukturelle endringer i foretaket
– De foreslåtte tiltakene må være egnet til å avbøte de konkurransemessige problemene saken reiser
– Et foretak som fremsetter forslag om avhjelpende tiltak innrømmer ikke skyld
– Velger Konkurransetilsynet å treffe vedtak om avhjelpende tiltak, blir det ikke samtidig tatt stilling til om det foreligger en overtredelse av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven
– Et vedtak om avhjelpende tiltak binder foretaket til å gjennomføre tiltakene

1935
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.
25330
Portrettfoto av Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.
Katrine Amdam, jurist i Konkurransetilsynet.

Dokumenter:

Offentlig versjon av vedtaket V2020-20 >>


 

Kontaktinformasjon: 

Lars Sørgard,
konkurransedirektør
Pressebilder >>

Kathrine Amdam,
jurist i Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47 66 77 77


Ønsker du epostvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>