Avslutter etterforskningssak mot Circle K og YX

Konkurransetilsynet har i dag avsluttet etterforskningssaken mot Circle K Norge AS og YX Norge AS. Selskapene har gått med på å avslutte praksisen med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider.

Konkurransetilsynet opprettet høsten 2019 en etterforskningssak mot Circle K og YX. Bakgrunnen for etterforskningen var en mistanke om at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser. Mistanken gikk ut på at publisering av veiledende listepriser la til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft. En slik atferd kan være i strid med forbudet om ulovlig samarbeid mellom konkurrenter.

– Vi har vært bekymret for konkurransen i drivstoffmarkedet lenge, og har fulgt aktørene tett over en periode på flere år. Høsten 2017 observerte vi en endring i det ukentlige prismønsteret som bidro til en mistanke om et mulig ulovlig samarbeid, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Endret prismønster
Frem til 2017 ble pumpeprisene på bensinstasjonene økt til veiledende listepris hver mandag og torsdag. Den 29. november 2017 annonserte Circle K at de ville endre sin prisstrategi og tilstrebe jevnere pumpepriser. Dette medførte at det skjedde en endring i det ukentlige prismønsteret. I stedet for faste dager der pumpeprisene gikk opp, skjedde nå prisøkningene på tilsynelatende tilfeldige dager. Prisøkninger på ulike dager gir liten forutsigbarhet for forbrukerne for når det lønner seg å fylle drivstoff.

Prismønsteret har fungert slik at på dager der Circle K har økt pumpeprisene, har de først publisert ny oppdatert veiledende listepris på sin nettside klokken 08.00. Deretter har YX publisert en oppdatert listepris på sin nettside, før begge aktører har økt pumpeprisene samtidig klokken 10.00. Andre aktører i bransjen har så fulgt etter.

Signalisering
Publisering av veiledende listepris på nettet har begrenset verdi for kunder, men stor verdi for konkurrenter. Selv om pumpeprisene er blitt satt opp på ulike dager, har publisering av veiledende listepris på nettsidene fungert som et signal til konkurrentene om at prisene skal opp klokken 10.00. Dette gjør at aktørene vet når, og til hvilket nivå, de kan sette opp prisene.

Denne praksisen gjelder på nasjonalt nivå, og er ikke begrenset til et enkelt geografisk område.

Avslutter praksis
Circle K og YX er ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men har likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å slutte med publisering av veiledende listepriser for drivstoff på sine nettsider. Både Circle K og YX valgte å avslutte praksisen før tiltakene ble gjort bindende gjennom tilsynets vedtak 15.oktober 2020.

De kan heller ikke publisere noe annet som vil gi konkurrenter tilsvarende informasjon som publisering av veiledende listepriser. Tiltakene har en varighet på fem år.

– Tiltakene skal bidra til at det blir mindre forutsigbarhet for konkurrenter om når prisene skal opp, og til hvilket nivå. Slik kan tiltakene bidra til at aktørene i drivstoffmarkedet fastsetter priser på selvstendig grunnlag. Dette kan gi forbrukerne større valgmuligheter med hensyn til når, og hvor, det lønner seg å fylle drivstoff, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet vil fortsette å følge med på drivstoffmarkedet. Dersom Circle K eller YX ikke opptrer i samsvar med tiltakene, vil tilsynet kunne gjenåpne etterforskningen og fatte et mulig vedtak om overtredelsesgebyr.

Det er andre gang Konkurransetilsynet fatter vedtak om å avslutte en etterforskningssak ved å gjøre avhjelpende tiltak bindende for foretakene som har vært under etterforskning.

Om etterforskningssaken

 • Etterforskningssaken ble opprettet høsten 2019 og involverer Circle K og YX.
 • Det har ikke vært gjennomført bevissikring i saken.
 • Informasjon har vært fremskaffet i form av informasjonspålegg og gjennom forklaringsopptak.
 • Det er partene selv om har foreslått de avhjelpende tiltakene.
 • Etterforskningssaken avsluttet i oktober 2020.

 

Om avhjelpende tiltak

 • Foretak som er under etterforskning kan fremme forslag om avhjelpende tiltak når som helst under etterforskningen.
 • Tiltakene kan gå ut på at et foretak endrer atferden sin, eller at det gjøres strukturelle endringer i foretaket.
 • De foreslåtte tiltakene må være egnet til å dempe de konkurransemessige problemene saken reiser.
 • Et foretak som fremsetter forslag om avhjelpende tiltak innrømmer ikke skyld.
 • Velger Konkurransetilsynet å treffe vedtak om avhjelpende tiltak, blir det ikke samtidig tatt stilling til om det foreligger en overtredelse av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven.
 • Et vedtak om avhjelpende tiltak binder foretaket til å gjennomføre tiltakene.
25545
Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Lars Sørgard, konkurransedirektør
24991
Portrettfoto av Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Pressetelefon 47 66 77 77

Lars Sørgard
konkurransedirektør
Pressebilder >>

Marita Skjæveland
nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Pressebilder >>


Dokumenter:

Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

Vedtak 2020-26 – Circle K Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>