A2000-28 – Fusjon mellom Hafslund Energi AS, Østkraft AS og Din Energi AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.12.2000

Konkurransetilsynet fant ikke grunnlag for å gripe inn mot fusjonen mellom Hafslund Energi AS, Østkraft AS og Din Energi AS.

 

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 15. november 2000 hvor De på vegne av Kraftomsetningsselskapet AS orienterer om at selskapene Hafslund Energi AS, Østkraft AS og Din Energi AS inngikk en avtale om fusjon 30. juni 2000. Det fusjonerte selskapet har senere fått navnet Tindra AS.Med bakgrunn i de opplysningene tilsynet har mottatt i saken og de vurderinger vi har foretatt, vil Konkurransetilsynet ikke gripe inn etter konkurranseloven § 3-11 overfor ovennevnte fusjon. Tilsynet anser saken som ferdigbehandlet.