A2000-25 – Hafslund Invest AS’ erverv av aksjer i Østenfjeldske Kraftomsetning AS (ØkoKraft AS)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.12.2000

Det forelå ikke grunnlag for å gripe inn mot Hafslund Invest ASAs erverv av aksjer i ØkoKraft AS.

 

Vi viser til Deres brev av 4. september 2000 der ovennevnte aksjeerverv ble meldt til Konkurransetilsynet på vegne av ØkoKraft AS. Meldingen ble mottatt her 8. september 2000. Videre vises det til Deres telefaks av 6. og 7. desember, samt til telefonsamtaler med Dem og med administrerende direktør i ØkoKraft AS, Jan Sveen. Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven (krrl.) § 3-11 gripe inn mot bedriftserverv dersom tilsynet finner at ervervet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål som er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Tilsynet har vurdert Hafslund Invest AS’ erverv av 49,89 % av aksjene i ØkoKraft AS. Vi har ikke funnet at ervervet fører til slike endringer i konkurranseforholdene at det er grunnlag for å gripe inn mot dette i medhold av krrl. § 3-11. Tilsynet har i samtale med Jan Sveen fått opplyst at det ikke lenger foreligger noen aksjonæravtale mellom ØkoKraft AS’ eierselskaper, men at en ny aksjonæravtale vil bli utarbeidet i løpet av kort tid. Vi minner i denne sammenheng om vårt dispensasjonsvedtak V1998-68, samt vårt brev av 2. februar 2000 der denne dispensasjonen ble utvidet til også å omfatte Sør-Aurdal Energi BA. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at den gjeldende dispensasjonen ikke nødvendigvis vil omfatte et eventuelt prissamarbeid regulert i ny aksjonæravtale.

Vi ber derfor om å bli informert så snart den nye aksjonæravtalen foreligger, og om at det søkes om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser dersom det skulle være nødvendig.