A2000-22 – Felleskjøpenes oppkjøp i Statkorn Holdings virksomheter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.11.2000

Konkurransetilsynet fikk 27. september 2000 en henvendelse fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om å vurdere å omgjøre deler av et vedtak fattet av tilsynet 17. februar 2000. Bakgrunnen for henvendelsen fra departementet var et brev fra Felleskjøpet Trondheim BA av 20. september med samme forespørsel. I vedtaket av 17. februar 2000 ble Felleskjøpet Trondheim blant annet pålagt å selge ett av de to kraftfôranleggene Felleskjøpet overtok i forbindelse med oppkjøpet av Stormøllen AS, Verdal Mølle. Den 8. november 2000 avgjorde Konkurransetilsynet at vilkåret om å selge Verdal Mølle i vedtaket av 17. februar ikke vil bli opphevet eller omgjort.

Vi viser til departementets brev av 27. september i år og til brev fra Felleskjøpet Trondheim BA (FKT) av 20. september. FKT legger i sitt brev frem informasjon om utviklingen i de aktuelle markedene og […] Unntatt offentlighet jf. offl § 5a, jf. fvl § 13 1. l. nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 4 pkt. 1. de mener gir grunn til å omgjøre punkt 8.1.1 i tilsynets vedtak av 17. februar. Med henvisning til forvaltningsloven § 34 har departementet bedt Konkurransetilsynet om å vurdere dette spørsmålet.

I september 1999 overtok FKT og Felleskjøpet Øst Vest (FKØV) hver sin del av Stormøllen AS. Stormøllen hadde til da vært eiet av Statkorn Holding ASA, og ble før salget splittet opp i Kraftfôr Vest-Norge, som ble overdratt til FKØV, og Kraftfôr Midt-Norge, som ble overdratt til FKT. Konkurransetilsynet fant etter en nærmere vurdering at konkurransen i flere berørte markeder allerede var vesentlig begrenset før ervervene, og at disse konkurransebegrensningene ble forsterket som følge av ervervene. Det ble derfor fattet vedtak om inngrep i saken. Vilkår 8.1.1 i vedtaket av 17. februar 2000 (V2000-20), lyder slik: FKT må selge kraftfôranlegget i Verdal (Verdal Mølle) innen […] fvl § 13 1. l. nr. 2. Forkjøpsretten kan bare fravikes dersom tilsynet godkjenner det. Anlegget skal selges i samme stand som det var på det tidspunktet avtalene om salg av Kraftfôr Vest-Norge og Kraftfôr Midt-Norge ble inngått.

Unntatt offentlighet jf. offl § 5a, jf.. Kjøpere som skal drive anlegget videre som kraftfôranlegg har forkjøpsrett. […] Unntatt offentlighet jf. offl § 5a, jf. fvl § 13 1. l. nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 4 pkt. 2. FKT begrunner […] Unntatt offentlighet jf. offl § 5a, jf. fvl § 13 1. l. nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 4 pkt. 3. med at konkurransesituasjonen har endret seg siden Konkurransetilsynets vedtak ble fattet. FKT har ikke klart å beholde hele den markedsandelen de ervervet gjennom kjøpet av Kraftfôr Midt-Norge AS. FKT har derfor nå en markedsandel som ligger mellom FKTs egen andel før ervervet og FKT og Stormøllens samlede andel på ervervstidspunktet. Dessuten hevder FKT at det vil være gunstig for både FKT og konkurransen i markedet at kapasitaten i bransjen bygges ned. Videre fremholder FKT at de mener bygdemøllene har stor nok kapasitet i det relevante markedet til å kompensere for bortfallet av Stormøllen, og at det derfor ikke er nødvendig å selge Verdalsanlegget til en konkurrent. […] Unntatt offentlighet jf. offl § 5a, jf. fvl § 13 1. l. nr. 2. Opplysningene finnes i vedlegg 4 pkt. 4.