A2000-18 – bedriftserverv – ABB/Umoe – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.07.2000

Konkurransetilsynet fant ikke grunn til å gripe inn overfor ABBs oppkjøp av deler av Umoe ASA.

Vi viser til Deres brev av 14. juli i år, der De orienterer om ABBs oppkjøp av deler av Umoe ASA.

Ervervet ble opprinnelig notifisert til EU-Kommisjonen. Fordi terskelverdiene i forordning (EØF) nr. 4064/89 imidlertid ikke er overskredet, vil saken ikke bli behandlet av Kommisjonen, jf. EØS art. 57 nr. 2 a) motsetningsvis. Ervervet skal heller ikke behandles av EFTAs overvåkingsorgan, jf. EØS art. 57 nr. 2 b). Konkurransetilsynet er følgelig rett instans til å behandle ervervet.

Konkurransetilsynet har vurdert de opplysningene som fremgår av Deres brev og av notifikasjonen til Kommisjonen. På bakgrunn av disse opplysningene finner tilsynet ikke grunnlag for å gå videre med saken etter konkurranseloven § 3-11.