A2000-13 – Moelven Industrier ASAs erverv av Forestia AS fra Norske Skogindustrier ASA

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.05.2000

Den 22. desember 1999 inngikk Moelven avtale med Norske Skog om erverv av konsernets treindustrivirksomhet i Forestia. Før avtalen ble inngått, ble Forestias platevirksomhet skilt ut som eget selskap, Forestia Plater AS («Forestia Plater»). Ervervet innebærer at Moelven overtar samtlige aksjer i Forestia. Som oppgjør for dette ervervet skal Norske Skog erverve 23 % av aksjene i Moelven gjennom en rettet emisjon. Videre er det avtalt at Moelven skal erverve 9,9 % av aksjene i Forestia Plater, og at Moelven har opsjon på å kjøpe resterende aksjer i Forestia Plater på visse vilkår. Ut fra en vurdering av konsentrasjonen i de berørte relevante markeder har Konkurransetilsynet ikke funnet at ervervet vil føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål, jf. konkurranseloven § 3-11. Tilsynet har heller ikke funnet at det er grunnlag for inngrep mot avtaler som er inngått i tidsmessig sammenheng med ervervet. I avgjørelsen vurderes både kjøpermakt og selgermakt, og avgjørelsen inneholder uttalelser om hvordan det relevante produktmarkedet må avgrenses ved vurderingen av kjøpermakt.